Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(2) 35-52

Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmeni Yetiştirmede Özgün Bir Model: Çapa Resim Seminerleri

Vedat Özsoy & Nurhayat Güneş

pp. 35 - 52   |  Manu. Number: MANU-2009-18-0003.R1

Published online: December 21, 2020  |   Number of Views: 430  |  Number of Download: 589


Abstract

Sanat eğitiminin niteliğini etkileyen en önemli faktörler arasında nitelikli öğretmenler ve eğitim programı ile öğretimin kalitesi yer almaktadır. Bu anlamda sanat eğitimcisi yetiştirmede geçmişten günümüze bazı modeller denenmiştir. Bu makale, sanat eğitimcisi yetiştirmede özgün bir model olarak karşımıza çıkan Çapa Resim ve Müzik Seminerlerinin neden başlatıldığını, nasıl bir model olduğunu etraflıca tanımlamayı ayrıca bugünkü Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri için temel oluşturması sebebiyle bu liselerle arasındaki benzerliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu bağlamda tarihin tozlu sayfalarında kalan seminerleri tanıtmak görsel sanatlar eğitimi ve sanat eğitimcisi yetiştirme alanına büyük bir katkı getireceği düşünülmektedir. Nitel bir araştırma olan bu araştırmada veriler, doküman incelemesi ve görüşme tekniği ile sağlanmıştır. Görüşmeler Resim ve Müzik Seminerlerinden mezun olan yedi kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesine genel bir çerçeveden bakılmış, ardından sanat eğitimcisi yetiştirme çalışmaları ve onun içerisinde Çapa Resim ve Müzik Seminerleri odağa alınmıştır. Seminerlerin açılışından kapanışına kadar olan süreç, alanyazında yeterli bilgiler içeren bir yayına rastlanmaması sebebi ile çoğunlukla, seminerlerden mezun olarak çeşitli dönemlerde sürece tanıklık eden kişilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle yapılandırılmıştır. Daha sonra Güzel Sanatlar Liseleri ve Çapa Resim ve Müzik Seminerleri karşılaştırmasına yer verilmiştir. Son olarak bu bilgiler ışığında seminerler ile yakalanan niteliğin Güzel Sanatlar Liselerinde devamının sağlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Çapa Resim ve Müzik Seminerleri, Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Sanat Öğretmeni Yetiştirme Programları, Öğretmen Yetiştirme Programları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozsoy, V. & Gunes, N. (2020). Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmeni Yetiştirmede Özgün Bir Model: Çapa Resim Seminerleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), 35-52.

Harvard
Ozsoy, V. and Gunes, N. (2020). Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmeni Yetiştirmede Özgün Bir Model: Çapa Resim Seminerleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), pp. 35-52.

Chicago 16th edition
Ozsoy, Vedat and Nurhayat Gunes (2020). "Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmeni Yetiştirmede Özgün Bir Model: Çapa Resim Seminerleri ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (2):35-52.

References

  Akıncı, M. (1961). Çapa Öğretmen Okulu’nda seçme sınavları. https://www.mehmetakinci.com.tr/anilarim/ istanbul-capa-ogretmen-okulu/capa-ogretmen-okulunda-secme-sinavlari  adresinden erişildi.
  Akyüz, Y. (1990). Darülmuallimin'in ilk Nizamnamesi (1851), önemi ve Ahmet Cevdet Paşa. Milli Eğitim, 95, 3-20.
  Akyüz, Y. (2006). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin 160. yılında Darülmuallimîn’in ilk yıllarına toplu ve yeni bir bakış. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 20, 17-58.
  Akyüz, Y. (2019). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000 – M.S. 2019 (32. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Altunya, N. (2004). Gazi Eğitim Enstitüsü (1926-80). Yeniden İmece, 4. https://www.ykked.org.tr/ index.php/yazi-ve-makale/makaleler/126-gazi-egitim-enstitusu-1926-80-niyazi-altunya-yeniden-imece-4-sayi-agustos-2004  adresinden erişildi. 
  Arnheim, R. (1989). Thoughts on Art Education (3. bs.). Los Angeles: The J. Paul Getty Trust.
  Artut, K. (2009). Sanat Eğitimi: Kuramları ve Yöntemleri (6. bs.). Ankara: Anı Yayıncılık.
  Duman, T. (1999). Türkiye'de eğitim reformları açısından öğretmen yetiştirme sorunu. Erdem, 12(34), 91-106. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/44365/548628  adresinden erişildi. 
  Efland, A. D. (2002). Art and Cognition: Integrating the Visual Arts in the Curriculum. New York: Teachers College Press.
  Eşme, İ. (2015). İstanbul Öğretmen Okulu. İstanbul: Bilgi Başarı Yayınevi.
  Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler (26. bs.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Koçer, H. A. (1967). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi (1848-1967): Türk Eğitim Tarihi Üzerine Araştırmalar. Ankara: Yargıçoğlu.
  Öztürk, C. (2007). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası (2. bs.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
  Özsoy, S. (2011). Türkiye’den bir eğitim ütopyacısı: İsmail Hakkı Tonguç (1893-1960). 1-28. https://www.academia.edu/2476656/TÜRKİYEDEN_BİR_EĞİTİM_ÜTOPYACISI_İSMAİL_HAKKI_TONGUÇ_1893-1960_  adresinden erişildi.
  Özsoy, V. (2015). Görsel Sanatlar Eğitimi: Resim-İş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Özsoy, V. (2016). Görsel Sanatlar Eğitimi: Makaleler (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Talim Terbiye Kurulu (01.11.1948/220). MEB Tebliğler Dergisi, 15 Kasım 1948, sayı: 512. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/12-1948  adresinden erişildi. 
  Talim Terbiye Kurulu (15.08.1990/86). MEB Tebliğler Dergisi, 15 Ekim 1990, sayı: 2323. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/54-1990  adresinden erişildi. 
  Talim Terbiye Kurulu (15.09.1990/118). MEB Tebliğler Dergisi, 15 Ekim 1990, sayı: 2323. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/54-1990  adresinden erişildi.
  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.