Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2021, Vol. 4(2) 87-104

İlköğretim Okulları ve Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Programlarının Geçmişten Bugüne Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Kazım Artut

pp. 87 - 104   |  Manu. Number: MANU-2112-13-0002

Published online: December 28, 2021  |   Number of Views: 29  |  Number of Download: 332


Abstract

Günümüzde küreselleşme ile birlikte her alanda karşılaşılan rekabet ortamı, sektör ile kurumların bu yapı içerisinde kalıcı olabilmek, büyümek ve sürdürülebilir olabilmek için üretimi veya hizmetlerini temel politika olarak sistematik, hesap verilebilir ve şeffaf hale getirmesine sebep olmuştur. Dünyada rekabet ortamında olan sanayii, ticaret, turizm vb. sektörler yanında eğitimi, araştırma geliştirmeyi, inovasyonu, kültür ve sanat politikalarını yönetme ve transfer etmeyi kendilerine misyon edinen hizmet sektörlerinden biri de üniversitelerdir. Türkiye’de farklı meslek gruplarının eğitimini veren yükseköğretim programlarında diğer sektörlerde başlayan sistematik ve profesyonel yaklaşım, 2000’li yıllardan itibaren kalite odaklı hizmet sunma, ulusal/uluslararası düzeyde rekabete açılma ve toplumsal değişime katkıda bulunma kapsamında akreditasyon çalışmaları ile yürütülmeye başlanmıştır. İç değerlendirmeyi de kapsayan ve bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen akreditasyonun altyapısını, yeterliliklerin ve kalitenin saptanması için oluşturulan nitelikleri yüksek standartlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada henüz sanat ve tasarım temel alanlarına ait programların süreçlerini denetleyebilecek sistematik bir akreditasyon kuruluşunun olmamasından yola çıkılarak, oluşturulabilecek standartlar bütünü için benzer amaçlarla faaliyet gösteren kuruluşların süreç, içerik ve ölçütleri incelenmektedir. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun hazırladığı yetkinlik raporu sanat ve tasarım alanlarında kalite ölçme ve ölçüt oluşturma süreçleri kapsamında analiz edilmiş, sürece katkı sağlayacak birtakım tespitler ortaya konmuştur. Çalışma bu özellikleri bakımından betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma için gerekli tüm veriler konu ile ilişkili elektronik ve yazılı materyaller üzerinden alanyazın taraması yapılarak elde edilmiş, ulaşılan yargısal sonuçlar önerilerle bir bütün halinde sunulmuştur.

Keywords: Curriculums, art education, teacher training, creative education


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Artut, K. (2021). İlköğretim Okulları ve Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Programlarının Geçmişten Bugüne Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(2), 87-104.

Harvard
Artut, K. (2021). İlköğretim Okulları ve Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Programlarının Geçmişten Bugüne Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(2), pp. 87-104.

Chicago 16th edition
Artut, Kazim (2021). "İlköğretim Okulları ve Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Programlarının Geçmişten Bugüne Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 4 (2):87-104.

References

  Aksoy, A. (2015). Sanat eğitimi için zihinsel dönüşüm gerekiyor. Sanat Dünyamız. (147), 16-21. 
  Artut, K. (2021). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. (9. Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık. 
  Aslan, E. (2011).The first primary school curriculum of the Turkish Republic: 1924 İlk Mektepler Müfredat Programı. İlköğretim Online, 10(2), 717-734.
     Çoban, A., Erkuzu, D. (2019). Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze görsel sanatlar dersi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(2), 239-253. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.601557
  Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7,  27-43.
  EACEA P9 Eurydice (2009). Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi. Ankara: Eurydice Türkiye Birimi Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. 
  Etike, Serap. (2001). Cumhuriyet dönemi resim eğitimi. Ankara: Güldikeni Yayınları.
  İKSV. (2014). Türkiye’de sanat eğitimini yeniden düşünmek. İstanbul:  Kültür Sanat Vakfı Yayınları.
  İlhan, Ç. A. (2019). Türkiye’de sanat ve sanat eğitimi alanında yapılan son değişiklikler. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. 1(1), 9-22.
  Joseph, N., Said. M.Z., & Wahab. A. K. (2018). Evaluating the Educational Curriculum in Architecture Department According to ABET Criteria. Arts and Design Studies, 69, p. 35      
  Kárpáti, A. (2019). Art education in Central and Eastern Europe. Freedman, K. (Ed). (2019). International Encyclopaedia of Art and Design Education, Vol. II: Curricular aspects of art & design education. Wiley Blackwell Publishers, Oxford and New York.  https://doi.org/10.1002/9781118978061.ead107
  Kurtuluş, Y. (2001). Sanat eğitiminde işbirlikli öğrenme-cooperative learning in art education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 201.                                                                                                                                                       
  Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum. (6. Edition). Newyork: Pearson Education.
  Petterson, R., Avgerineu. D. Maria. (2016). Information design with teaching and learning in mind. Journal of Visual Literacy. 35(4). 253-267.
  Strycker, Jesse. (2020). K-12 Art Teacher Technology Use and Preparation. Heliyon CellPress. 6, (7).
  Taşdemirci, E. (2002). 20. Yüzyılda Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminde Çağdaş pedagoji akımları. 14 (40), 269-304. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/44275/546703
  Telli, H. (1990). Türkiye’de Resim-İş Öğretimine Genel Bakış. Resim-İş Öğretimi ve Sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
  Unsworth, J. Norman. (1992). Art education. re-thinking lowenfeld art education, Journal of the National Art Education Association, 45, p.68.
  Yüksek Öğretim Kurulu (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.
  Yüksek Öğretim Kurulu. (1987-2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayınları. 
  Zelyurt, H. (2021). 2018 okul öncesi öğretmenliği lisans programının önceki programlarla karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2), 1452-1479. DOI: 10.17679/inuefd.975821

  İnternet Kaynakları

  OECD. (2018). The fFuture of Education and Skills Education 2030 https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf (Erişim: Kasım, 2021).
  UNESCO Report. (2005).  2005 Convention Global Report https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260592 (Erişim: Kasım, 2021).
  Yıldırım,  A. (2018). Prof. Dr. Ali Yıldırım ile Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Süreci Üzerine https://tedmem.org/soylesi/prof-dr-ali-yildirim-ile-turkiyede-ogretmen-yetistirme-sureci-uzerine  (Erişim: Aralık, 2021).
  EURYDICE, (2009). Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi.   http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Avrupada_okullarda_sanat_ve_kultur_egitimi/Avrupada_okullarda_sanat_ve_kultur_egitimi.pdf   (Erişim: Kasım, 2021).
  Çetin. Z., Karaslan, A ve Arslan, S. (2018). Türkiye ve Dünyadaki Sanat Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi https://www.researchgate.net/publication/324153035_Turkiye_ve_Dunyadaki_Sanat_Egitimi_Uygulamalarinin_Incelenmesi  ( Erişim: Aralık, 2021).
  İlhan, A.Ç. (2019). Sanat eğitiminde top ailelerde https://www.hurriyet.com.tr/egitim/sanat-egitiminde-top-ailelerde-40896778 (Erişim: Kasım, 2021)
  Bailey J. (2020). Government Responses to the Impact of COVID-19 on the Arts and Creative Industries https://www.bypgroup.com/blog/2020/3/21/government-arts-responses-to-covid-19 Erişim: Aralık, 2021).