Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 29-49

Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri

Cansu Yıldız & Mine Canan Durmuşoğlu

pp. 29 - 49   |  Manu. Number: MANU-1812-20-0004

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 177  |  Number of Download: 747


Abstract

Çeşitli amaçlarla hazırlanan nitelikli çocuk kitapları okuma kültürünü kazandırmasının yanı sıra, çocuğun bilişsel, sosyal duygusal, motor ve dil olmak üzere bütün gelişim alanları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Çocuk edebiyatında diğer türlerle karşılaştırıldığında daha az sayıda olduğu görülen sanata, sanat eserlerine ve sanatçılara ilişkin kitaplar, çocukların sanata ilişkin bilgi dağarcıklarına, sanatsal ve estetik duyarlılıklarına katkıda bulunurken, sanata karşı merak ve ilgi duymalarını da sağlayabilir. Araştırmanın amacı ressamları konu alan çocuk kitaplarının biçimsel ve sanatla ilişkili eğitsel özelliklerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi kullanılmış ve elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ressamları konu alan 57 adet çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış “Resimli Çocuk Kitabı Biçimsel Özellikler Formu” ve “Resimli Çocuk Kitabı Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikler Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen çocuk kitaplarının tamamına yakınının sanatçının yaşam öyküsüne ve sanat eserlerinden örneklere yer verdiği,  çocukların estetik duyarlılık geliştirmesine katkı sağlayacak görsellere sahip olduğu ve çocuklara farklı kültürler hakkında zengin bilgiler sunduğu bulunmuştur. İncelenen kitapların büyük çoğunluğunun sanatı zaman içinde değişim ve dönüşüm gösterebilen bir olgu olarak sunduğu, sanatçıları ise insan doğasına uygun olarak güçlü ve zayıf yönleriyle tanıttığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda incelenen çocuk kitaplarının yaklaşık yarısının çeviri yarısının yerli olması sevindirici bir bulgu iken, kadın ve yerli ressamların konu alındığı kitap sayısının azlığı olumsuz bir durumdur. Ayrıca araştırmanın sonucunda bazı kitaplarda yazarların sanat ve sanatçılarla ilgili öznel yargılarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords: çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, sanat, görsel sanatlar, ressamlar


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yildiz, C. & Durmusoglu, M.C. (2018). Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 29-49.

Harvard
Yildiz, C. and Durmusoglu, M. (2018). Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 29-49.

Chicago 16th edition
Yildiz, Cansu and Mine Canan Durmusoglu (2018). "Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):29-49.

References

  Akhun, B. (2012). Görsel sanatçıları tanıtan resimli çocuk kitaplarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1(1-11).
  Ayaydın, A. (2013). Sanat eğitiminin önemi. A. Ayaydın ve L. Mercin (Ed.). Görsel sanatlar eğitiminde uygulamalar içinde (ss.1-10). Ankara: Pegem Akademi.
  Bolat Aydoğan, K. E. (2013). An unaddressed issue in art education: review of children’s art book. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 418-438.
  Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 
  Dilidüzgün, S. (2007). Çocuk kitaplarının çocuğun sanat eğitimine katkısı. S. Sever (Ed.). II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss:111-116). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.
  Galda, L. & Short, K. G. (1993). Children's books: visual literacy: exploring art and illustration in children's books. The Reading Teacher, 46(6), 506-516. 
  Gönen, M. ve Veziroğlu, M. (2013). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. M. Gönen (Ed.). Çocuk edebiyatı içinde (ss. 1-12). Ankara: Eğiten Kitap.
  Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
  Kondracki, N. L. & Wellman, N. S. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34, 224-230.
  Mathis, J. (2015). The significance of the arts in culture: learning through children’s literature. Libri & Liberi, 4(1), 85-102. 
  Miles, M. B. ve Huberman,  A. M. (1994). Qualitative data analyses: An expanded sourcebook. CA: Sage. 
  Nas, R. (2004). Örneklerle çocuk edebiyatı. Bursa: Ezgi Kitabevi. 
  Şirin, M. R. (1998). 99 soruda çocuk edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı.
  Şirin, M. R. (2007). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış- çocuk edebiyatı nedir ne değildir? Ankara: Kök.
  Şirin M. R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili Dergisi. CX(780), 12-31.