Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 98-112

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşleri

Suzan Duygu Bedir Erişti

pp. 98 - 112   |  Manu. Number: MANU-1812-15-0001

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 53  |  Number of Download: 130


Abstract

Bu araştırmanın amacı görsel sanatlar alanındaki öğretmen adaylarının Eğitim Fakültelerinde açılan pedagojik formasyon programına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma paradigmasına dayalı temel yorumlamacı nitel araştırma modeline dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede araştırmada katılımcıların görüşleri yaşadıkları deneyimler ve bu deneyimlere dayalı öngörülerini yorumlamaları çerçevesinde belirlenmiştir. Bu amaçla araştırma verileri 2015-2016 güz döneminde Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde araştırmacı tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında 34 öğretmen adayından elde edilmiştir. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemi belirlenen ölçütleri katılımcıların karşılama durumlarına göre işe koşulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:112). Bu araştırmada ölçüt katılımcıların Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri olması ve deneyimsel bakış açılarını hem gözlem hem de öngörüleri çerçevesinde ortaya koyabilmeleri amacıyla 2. ve 3. Sınıf öğrencileri olmalarıdır. Araştırma verileri sosyal paylaşım ağları aracılığı ile ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon programına yönelik görüşleri mesleki inanç düzeylerinin negatif bağlamlar içermesine dayalı olarak çoğunlukla olumsuz ve eleştirel bir bakış açısı ortaya koymaktadır.

Keywords: Güzel Sanatlar Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Pedagojik formasyon.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Eristi, S.D.B. (2018). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 98-112.

Harvard
Eristi, S. (2018). Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 98-112.

Chicago 16th edition
Eristi, Suzan Duygu Bedir (2018). "Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşleri ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):98-112.

References

  Akar, E. Ö. (2014). Fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümü mezunları neden öğretmen olmak istiyor? Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (1), 259-272.
  Arastaman, G. (2013). Eğitim ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öz-yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 205-217.
  Aycan, Ş. (2015). Liselere öğretmen yetiştirmede geri adım: Yüksek öğretmen okullarından pedagojik formasyon kurslarına, MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 61-72.
  Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 64-72. 
  Çocuk, H. E., Yokuş, G. ve Tanrıseven, I. (2015). Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenliğe ilişkin özyeterlik ve metaforik algıları: Mersin üniversitesi örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 373-387.
  Dadandı, İ., Kalyon, A. ve Yazıcı, H. (2016). Eğitim fakültesinde öğrenim gören ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, kaygı düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine karşı tutumları, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.
  Dündar, H. ve Karaca, E. T. (2013). Formasyon öğrencilerinin pedagojik formasyon programına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 19-34.
  Kartal, T., ve Afacan, Ö. (2013). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 76-96.
  MEB. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
  Nayır, K. F. ve Taneri, P. O. (2014). Karatekin Üniversitesi pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi, Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi (KAREFAD), 2(1), 1-12.
  Ömür, Y. E. ve Nartgün, Ş. S. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitimde Politika Analizi, 2(2), 41-55.
  Taneri, P. O. (2016). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon sertifika programının niteliği hakkındaki görüşleri (Çankırı İli Örneği), Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 997-1014.
  Ünüvar, S. (2012). Fen-Edebiyat fakülteleri ve formasyon programı (öğretmen yetiştirme), 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2) 97-104.
  Yapıcı, M. ve Yapıcı Ş. (2013). Öğretmen adaylarının pedagojik formasyona ilişkin metaforları. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1421-1429.
  YÖK. (2012). Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin usul ve esaslar, Erişim Tarihi: 26.06.2016, Erişim Yeri: 
  http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802