Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Volume 5 Issue 1 (June 2022)

Issue Information

Jenerik Dosyası

pp. i - vi

Abstract

Keywords:

Original Articles

Peter Reynolds’ın Nokta Adlı Kitabının Sanatsal Öğeler Açısından İncelenmesi

Gülcan Erden Kocaarslan

pp. 1 - 15

Abstract

Çocuk edebiyatı, çizgi ve dilin olanaklarıyla çocuğa çevresini duyumsatan ve farklı yaşamları tanımalarına fırsat sağlayan estetik bir araç olarak ifade edilmektedir. Bu tanımda yer alan estetik sözcüğü, çocuk edebiyatı eserlerinin vazgeçilmez bir unsuru olan görsellere işaret etmektedir. Çocuk edebiyatı ürünlerindeki görsel uyaranlar, çocukların gelişim sürecini etkileyen estetik bir işlev taşımasının yanında, onların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla çocuklar için hazırlanan kitapların sanatsal uyaranlar yönünden etkili bir şekilde tasarlanması, onlarda estetik algı ve beğeni düzeyini artırması açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, yapılan bu araştırmada Peter Reynolds’ın Nokta adlı kitabının sanatsal öğeler açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi ve bir durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Nokta adlı kitap, hem Türkiye de hem de yurtdışında en çok okunan çocuk kitapları arasında yer almaktadır. Ayrıca incelenen bu kitap, ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ’nın resmi internet sitesinde, 0-6 yaş için tavsiye edilen kitaplardan biri olarak gösterilmektedir.  Nitel metodolojiyle şekillenmiş tarama modelindeki bu araştırmada, veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak 20 adet görsel incelenmiştir.  Bu görseller, sanatsal uyaranlarda bulunması gereken estetik nitelikler açısından (kompozisyon, çizgi, şekil, boşluklar, doku, renk ve valör) analiz edilmiş ve kitabın seslendiği yaş aralığının gelişim düzeyi açısından uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen görsellerin sanatsal öğeler açısından etkili olarak kullanıldığı ve çocuğun yaratıcılığını destekler bir niteliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde; Peter Reynolds’ın Nokta adlı kitabının, erken çocukluk dönemi öğrencilerinin sanatsal gelişimlerini destekleyeceği, estetik algı ve beğenilerini arttıracağı ve bununla birlikte resim dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine katkıda bulunacağı söylenebilir. 

Keywords: Sanatsal Uyaranlar, Peter Reynolds, Nokta Adlı Çocuk Kitabı.

Yetişkin Eğitimi Kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında Sanat Eğitimi

Hamid Aydemir

pp. 16 - 28

Abstract

Bu araştırma ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde yürütülen resim kursları incelenmiştir. Kursiyerlerin kursa katılım nedenleri ve beklentilerini belirlemek amacıyla bir durum tespiti yapılmıştır. Araştırma hedeflerine ulaşmak amacıyla uzman kişilerin bilgisine başvurarak bir veri toplama sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen veri toplama sistemi Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarından; Alaaddin Kurs Merkezi, Bosna Hersek Sadrettin Kütükçü Kurs Merkezi, Cumhuriyet Kurs Merkezi, Büyük Aymanas Kurs Merkezi bünyelerinde verilen resim kurslarına kayıtlı 35 yaş ve üzeri 28'i kadın 16'sı erkek toplam 44 kursiyere uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kursiyerlerin demografik bilgilerinin yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Kursiyerlerin çoklu cevap seçeneği bulunan sorulara verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde ise Multiple Response Set analizi kullanılmıştır. Araştırmada doğrudan hedeflenmediği halde araştırma sürecinde ortaya çıkan bulgular araştırmacı tarafından ikinci bir başlık altında araştırma bulgularına eklenmiştir.

Keywords: Sanat eğitimi, Yetişkin eğitimi, Yaygın eğitim

Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz

Hilal Sevgen Abacı, Serkan Gezmen & Zeynep Beyza Yağlı

pp. 29 - 43

Abstract

Kültürümüze sahip çıkmak, onu yakından tanımakla mümkündür. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere masallar kültürel mirasımızdır. Bu nedenle somut olmayan kültürel miraslarımızdan biri olan masallarımıza karşı farkındalık oluşturmalıyız. Bu araştırmada öncelikli olarak Nardaniye Hanım masalı ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı hakkında gönüllü öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket sonucuna göre katılımcı öğrencilerin hiçbirinin Nardaniye Hanım masalını bilmediği problem durumu olarak tespit edilmiş ve eylem araştırması temelinde bir iyileştirme uygulaması olarak öğrencilere Nardaniye Hanım masalı anlatılmıştır. Anlatımdan sonra öğrencilerden Nardaniye Hanım masalını resmetmeleri istenmiştir. Nardaniye Hanım masalını resimleyen katılımcı öğrencilere tekrar anket uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı ön-son anket, öğrenci resimleri ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerdir. Anket verileri basit istatistik ile çözümlenirken, resimlerin ve ürünlerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Resimlerde yer alan motifler kod olarak alınmış ve frekansları hesaplanmıştır. Katılımcı öğrencilere “Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz!” başlıklı bir somut olmayan kültürel miras müzesi oluşturulacağı ve bu müzede Nardaniye Hanım masalından hareketle oluşturacakları sanatsal ürün tasarımlarının sergileneceği söylenmiştir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi SOKÜM’e destek için e-posta gönderilmiştir, Katılımcı öğrencilerden sanatsal ürün tasarımlarında Türk motiflerinden yararlanmaları istenmiştir. Öğrenciler Nardaniye Hanım masalının tanınması için kukla, sanatsal afiş, hareketli kitap, sandık, seramik, rölyef ve heykel yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler masalımızı sanatsal uygulamalar aracılığıyla çabuk benimsemişlerdir. Bildikleri bir batı kökenli masalın kültürümüzdeki karşılığıyla karşılaştıklarında kültürümüzde yer alan masala ilgi göstermişlerdir. Bütün bulgulardan bu eylem araştırması çalışmasının başarılı olduğu söylenebilir. Kendi kültürüne, kendi masalına yabancılaşan elbette kendi diline de yabancılaşır. Türkçenin söyleyiş zenginliği masallarda kendine yer bulmuştur. Resimden müziğe, çizgi filmden oyuncağa masallarımıza hak ettiği değeri kazandırmalıyız.

Keywords: Masal, Nardaniye, Türkçe, Görsel Sanat, Kültürel Miras

Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Akort ve Bakım Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma

Sezer Di̇nçer

pp. 44 - 52

Abstract

Bu araştırma, ülkemizde Güzel Sanatlar Liselerinde piyanoların akort ve bakım durumunun saptanmasının amaçlandığı betimsel bir alan araştırmasıdır.

Bu amaçla araştırma, Türkiye’deki Güzel Sanatlar Liseleri içinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 31 Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan öğretmenler ile yürütülmüştür.

Güzel Sanatlar Liselerinin eğitim-öğretim sürecinde müziksel işitme-okuma-yazma, koro gibi piyanonun etkin kullanıldığı derslerde piyanonun akortsuz olmasının ders sürecine etkisi ile ilgili öğretmen görüşlerini içermektedir.

Araştırma öncelikle, ülkemizde güzel sanatlar liselerindeki piyanoların bakım ve akort eksikliklerini saptaması bakımından önem taşımaktadır.

Araştırmada veriler, örneklem grubunda yer alan okullardaki görev yapan alan öğretmenlerine uygulanan anket yolu ile elde edilmiştir. Uygulanan anket ile piyanoların akort ve bakım durumuna ilişkin öğretmen görüşleri elde edilmiş ve öğretmenlerin akortsuz ve bakımsız piyanolarda çalışma durumunun piyano, müziksel işitme-okuma-yazma, koro, eşlikli yapılan çalgı derslerini etkileme durumları saptanmıştır. Konu alanı ile ilgili diğer bilgilerin toplanmasında ise, belge tarama ve kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda, söz konusu okullarda piyanoların düzenli olarak akort ve bakımının yapılmadığı, piyano çalışmaları sırasında bir sorunla karşılaşıldığında uzman kişi tarafından müdahale edilmediği ortaya koyulmuştur. Ayrıca araştırmanın açıklık getirdiği bir başka konu ise; öğrencilere çalışması için ayrılan piyano sayılarının yetersizliğidir.

Keywords: Piyano Akordu, Piyano Bakım-Onarım, Güzel Sanatlar Lisesi.