Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Volume 6 Issue 1 (June 2023)

Issue Information

Jenerik Dosyası / Generic File

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ugsead.2023.577

Abstract

Keywords:

Original Articles

Kamusal Sanatın Kent Kültürünün Aktarımındaki Rolü Üzerine Panoramik Bir İnceleme

Ceyhun Vurucu & Şeniz Aksoy

pp. 1 - 17   |  DOI: 10.29329/ugsead.2023.577.1

Abstract

Araştırmanın amacı kent ve sanat ilişkisi ana çatısında kent kültürünü merkeze alan bir yaklaşımla “sanat, sosyoloji, edebiyat, mimarlık, arkeoloji, antropoloji” alanlarından toplam 10 öğretim elemanının görüşleri etrafında “kamusal sanatın kent kültürünün aktarımındaki rolü” üzerine kapsamlı bir perspektif sunmaktır. Araştırma sürecinde nitel yöntemlerden durum çalışması kullanılmış ve görüşme yöntemine başvurulmuştur. Görüşme verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze ve çevrimiçi görüşmeler şeklinde toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenerek “tema, alt temalar, alt temalara ilişkin örnek ifadeler ve katılımcı görüşlerinden alıntılar” şeklinde sunulmaktadır. Bulgular, kamusal sanatın kent yaşamını zenginleştirdiğini, kentlilere estetik, sanatsal ve kültürel gelişim sağladığını ve bunun bir sonucu olarak kentlileşmeye olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda kent kültürünün çok boyutlu bir kavram olduğu ve kamusal sanatın etkili kullanıldığında kentteki kültürel aktarımın önemli bir aktörü olabileceği anlaşılmaktadır.

Keywords: kamusal sanat, kent kültürü

Güzel Sanatlar Lisesi Müze Eğitimi Dersi Sanal Müze Uygulamaları Etkinlik Örneği (Bir Eylem Araştırması)

Ebru Aksak & Selma Taşkesen

pp. 18 - 44   |  DOI: 10.29329/ugsead.2023.577.2

Abstract

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliği teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde akmasıdır. Teknoloji her şeyde olduğu gibi eğitim sistemi içinde de yerini almıştır bu süreçte sanat eğitiminde de teknoloji kullanımı etkin hale gelmiştir. Sanat eğitimi içinde bulunan müze eğitimi de teknolojiden bağımsız kalmamıştır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak müzelerde sanal ortamda yerini almıştır. Bu bağlamda Sanal Müze Etkinlikleri Müze Eğitimi dersi kazanımlarını eksiksiz ve ekonomik olacak şekilde sağlanması amacıyla önem arz etmektedir bu doğrultuda araştırmada, Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki Müze Eğitimi derslerinin sanal müze uygulamalarıyla etkililiğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi eylem araştırması olarak planlanmıştır. Çalışmaya uygunluğu bakımından ise eylem araştırmalarından katılımcı eylem araştırması modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki Güzel Sanatlar Lisesi, örneklemini ise Bingöl ilindeki Güzel Sanatlar Lisesi oluşturmuştur. Araştırma 2021/2022 yılı bahar döneminde Güzel Sanatlar Lisesi ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen on 12. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 15 Mart 2022 -24 Mayıs 2022 tarihleri arasında 8 haftalık etkinlik sürecinde toplanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri, Çalışma yaprakları, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yöntemine dayalı betimsel analizden yararlanılmıştır. Sanal müze etkinlikleri sonucunda öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirerek öğrenmeye olan isteklerinin arttığı, özgün ve başarılı çalışmalar üreterek Müze Eğitimi dersi etkinliklerinin verimli geçtiği görülmüştür.

Keywords: Sanat, Sanat Eğitimi, Müze, Müze Eğitimi, Sanal Müze

Patricia Piccinini ve Türlerarasılık

Fırat Bilal

pp. 45 - 55   |  DOI: 10.29329/ugsead.2023.577.3

Abstract

Bu çalışma için Patricia Piccinini’nin seçilmesinin temel nedeni Piccinini’nin çalışmalarındaki fantastik öğelerin, hiperrealistik bir biçimde günlük yaşamın bir parçası olarak işlenmesinin izleyicide yarattığı huzur ve huzursuzluktur. Piccinini kurguladığı dünyalardaki antropomorfik yaratıklar ile insan, insanlarla çevre, hayvanlar ve makine gibi zıtlıklar arasındaki ilişkileri ön plana çıkarıp, izleyicilerin çalışmalar ile empati kurmasını ve bir bağ oluşturmasını istiyor. Araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren ve farklı kültürler içerisinde büyüyen Piccinini’nin yarattığı fantastik dünyaların temelleri incelenmiş olup, ilham aldığı düşünülen Avustralya yerlileri Aborjinler ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Piccinini’nin çalışmalarındaki “Türlerarasılık” kavramı, teknolojik müdahalelerin sonucunda canlılarda ortaya çıkabilecek manipülasyonların insan üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir.  Piccinini bu çalışmalarında aynı zamanda ötekinin bizden olmayanın mevcudiyeti ile toplumsal ve kültürel farklılıklarına eleştirel bir yaklaşımda bulunmaktadır.  Bu tüm cinsiyet, sınıf ve ırk farklılıkları etrafında şekillenen çalışmalar bizi “Türlerarasılık” kavramına yönlendiriyor. Bu çalışmada sanat eleştirisi süreçleri kullanılmış, Patricia Piccinini ile ilgili kavram haritası çıkarılmıştır. Literatür taraması yapılmış, elde edilen veriler sonucunda kavram haritası oluşturulmuş ve bu bağlamda Piccinini’nin çalışmalarındaki “Türlerarasılık” kavramı incelenmiştir.

Keywords: Patricia Piccinini, Türlerarasılık, Hiperrealizm, Çağdaş Sanat