Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(2) 14-34

Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Yetenek Sınavlarına ve Uygulanan Baraj Puanlarına İlişkin Görüşleri ve Motivasyonlarına Etkisi

Selma Taşkesen

pp. 14 - 34   |  Manu. Number: MANU-2011-16-0006.R1

Published online: December 21, 2020  |   Number of Views: 46  |  Number of Download: 74


Abstract

Bu araştırmada, Eğitim Fakültelerinin Güzel sanatlar eğitimi bölümleri yetenek sınavlarına başvurmak için gerekli olan baraj puanları ile ilgili Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve öğrencilerinin görüşlerini ve çözüm önerilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiş, verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma 2019- 2020 Eğitim–öğretim yılında Erzincan ili Güzel Sanatlar Lisesinde Uygulanmıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak Güzel Sanatlar Lisesinden 17 branş öğretmeni ve resim-müzik bölümleri olmak üzere 12. Sınıfa devam eden 37 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın verileri öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz aracılığıyla çözümlenmiştir. Verilerinin incelenmesi sonucunda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun liseden üniversiteye geçişte yetenek sınavı ile girilen bölümlerde uygulanan baraj puanının gerekli olduğunu, yetenek sınavlarına başvurabilmek içinYÖK tarafından koyulmuş mevcut baraj puanının yeterli olduğunu, ancak uygulanması düşünülen başarı puanı sıralamasının öğrencilerin ve kendilerinin motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Görüşlerine başvurulan öğrencilerin çoğunluğu ise liseden üniversiteye geçişte yetenek sınavı ile girilen bölümlerde uygulanan baraj puanının gereksiz olduğunu, yetenek sınavlarına girebilmek içinYÖK tarafından koyulmuş mevcut baraj puanının yeterli olduğunu, bu bölümlerde uygulanan baraj puanlarının her üniversitede sabit olması gerektiğini belirterek, uygulanması düşünülen başarı puanı sıralamasının ise kendileri için çok yüksek ve imkansız olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca baraj puanları ile ilgili sürekli değişiklik yapılmasının motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Güzel sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencileri başarı puanı sıralamasının, yetenekli öğrencilerin açıkta kalmasına sebep olacağından uygulanmaması gerektiği düşüncelerine bağlı olarak ileri sürdükleri çözüm önerisi ise, Güzel sanatlar Lisesi öğrencilerinin başarı durumları dikkate alınarak öğrencilerin başarabilecekleri bir başarı sıralaması belirlenmesi yönündedir.

Keywords: Sanat eğitimi, yetenek sınavı, baraj puanı, motivasyon


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Taskesen, S. (2020). Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Yetenek Sınavlarına ve Uygulanan Baraj Puanlarına İlişkin Görüşleri ve Motivasyonlarına Etkisi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), 14-34.

Harvard
Taskesen, S. (2020). Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Yetenek Sınavlarına ve Uygulanan Baraj Puanlarına İlişkin Görüşleri ve Motivasyonlarına Etkisi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), pp. 14-34.

Chicago 16th edition
Taskesen, Selma (2020). "Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Yetenek Sınavlarına ve Uygulanan Baraj Puanlarına İlişkin Görüşleri ve Motivasyonlarına Etkisi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (2):14-34.

References

  Arapgirlioğlu, H ve Tankız, K. D. (2013). Özel yetenek sınavlarında AOBP ve YGS puanlarının yerleştirme puanları içerisindeki dağılımının incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28(2), 14-26. 
  Bogdan, R. C. ve Biklen, S. K. (1992). Qualitative research for education: ıntroduction and methods. Boston: Allyn and Bacon.
  Çoruh, L. (2020). Güzel sanatlar fakültesi özel yetenek giriş sınav puanı ve hesaplamada kullanılan puanların özel yetenek sınav başarısı ile akademik başarıya etkisi. (Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73)
  Ece, A. S. (2007). Özel yetenek sınavlarında yerleştirmeye esas olan puan ve katsayıların alan ve alan dışından gelen adaylara yansıması (Karşılaştırmalı durum saptaması). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi (13), 121-132.
  Gençaydın, Z. (1990). Sanat eğitiminin düşünsel temelleri. Ortaöğretim kurumlarında resim-iş öğretimi ve sorunları. Türk Eğitim Derneği VIII. Öğretim Toplantısı, 43-55.
  Kurtuldu, M. K. ve Aksu, C. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının yetenek sınavı puanları ile lisans akademik başarı puanları arasındaki ilişki. Sanat Eğitimi Dergisi, 5(1), 37-55. doi: 10.7816/sed-05-01-03
  MEB. (2015). Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Tanıtımı http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_05/07092423_ogmokultanitim.pdf    08.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
  Taşkesen, O. ve Taşkesen, S. (2018). Özel yetenek sınavına alan ve alan dışından basvuran görsel sanatlar öğretmen adaylarının akademik basarıları üzerine bir araştırma. International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 13-20.
  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları
  Yolcu, E. (2018). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
  Yüksel, G. C. ve Tufan, S. (2012). Müzik eğitimi anabilim dalı özel yetenek sınavını kazanan öğrencilerin ezgi işitme v-ve ritim işitme boyutu başarı düzeylerinin incelenmesi. İDİL, 1(5), 379–393, DOI:10,7816/idil-01-0525