Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(2) 53-62

Dijital Çağda Görsel Kimlik Tasarlama: Logo ve Marka Olgusu

Barıs Aydın & Ali Osman Alakuş

pp. 53 - 62   |  Manu. Number: MANU-2011-17-0002.R2

Published online: December 21, 2020  |   Number of Views: 599  |  Number of Download: 1001


Abstract

Sosyal birer varlık olan insanların, bir arada yaşamaları sonucu ortaya çıkan kimlik kavramında, ticaret ve üretim eylemlerinin artmasına istinaden şekilsel ve anlamsal olarak farklılaşmalar görülmektedir. Bununla beraber yirmi birinci yüzyılda pek çok kurumun görsel kimlik oluşturabilme gayesinde olduğunu gözlemlemek ya da bu görsel kimliğe sahip olan kurumların birçoğunun ise görünen yüzlerini değiştirme çabasında olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu durumun ortaya çıkmasının başlıca sebepleri olarak; küreselleşmeyle beraber hedef kitleye ulaşma kaygısının, kurumsal imajın ve güncellenme gibi olguların ön plana çıkması gösterilebilir. Bu da kurumsal kimliğin var olabilmesi için görsel kimliğin ilk adımı olan logo, amblem ya da logotype tasarımlarını öne çıkarmakla beraber, bu unsurların etkili bir şekilde tasarlanması, kurumun/kuruluşun marka değerinin bilinirliğinin artması ve bireyler tarafından akılda kalıcılığı açısından etkili bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Gündelik hayatta kurumsal markaların sahip olduğu amblem, logotype ya da logoların görsel veriler olarak hedef kitlenin zihnine hücum etmekte olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak; çağımızda iletişim ağının, teknolojik gelişmelere paralel olarak gün geçtikçe artması ve çeşitlenmesi gösterilmektedir. İnsanoğlunun içinde bulunduğu bu görsel değişimden kuskusuz logo/amblem/logotype tasarımlarının da etkilendiği ifade edilebilir. Zihnimiz bu tasarımlar ile sürekli iletişim ve etkileşim içindedir. Ancak, yaşamımızın teknoloji ve internet ile çevrelendiği bu çağda görsel algımız hızlı bir biçimde değişim göstermektedir. Bu değişimle beraber kurumların, hedef kitlenin zihnine yerleşebilmek ve o noktada kalma sürekliliği oluşturmak için marka bağlılığı gerçekleştirmek, en büyük amacı durumundadır. Bu hedefe ulaşabilmek için de kurumlar/kuruluşlar amblem, logotype ve logo tasarımlarından yararlanmaktadır. Başarılı bir kurumun markalaşma süreci, etkili ve sahip olması gereken estetiksel ve grafiksel özellikleri barındıran bir logoya sahip olmasından geçmektedir. Bu çalışma; bir logonun kurumun görsel kimliğinin markalaşma olgusu üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Ayrıca, “Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi” logosu markalaşma sürecine uygulama örneği olarak tercih edilmiştir. 

Keywords: Görsel Kimlik, Logo, Logo Tasarımı, Marka, Kurumsal Kimlik


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aydin, B. & Alakus, A.O. (2020). Dijital Çağda Görsel Kimlik Tasarlama: Logo ve Marka Olgusu . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), 53-62.

Harvard
Aydin, B. and Alakus, A. (2020). Dijital Çağda Görsel Kimlik Tasarlama: Logo ve Marka Olgusu . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), pp. 53-62.

Chicago 16th edition
Aydin, Baris and Ali Osman Alakus (2020). "Dijital Çağda Görsel Kimlik Tasarlama: Logo ve Marka Olgusu ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (2):53-62.

References

  Becer, E. (2007). Modern Sanat ve Yeni Tipografi. Ankara: Dost Yayınevi.
  Berger, J. (1986). Görme Biçimleri, Çeviren: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. 
  Çam, A. T. (2006). Logo: Türk Grafik Tasarımcıları, İstanbul: Alternatif Yayıncılık. 
  Çengel, K. T. (2006). Marka Yönetiminde Hedef Tüketicilerin Maskot Kullanılan Markalı Ürünlere Yönelik Algısı Üzerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi ve Temizlik Ürünleri Sektöründe Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  Ertep, H. (2001). Bugünün Logo Tasarımı Üzerine Düşünceler, Arredamento Mimarlık Dergisi. 06. 120-123.
  Heller, S. (2008). Willhelm Deffke: Modern İşaret Yapıcı. Ergüven, A. (Çeviren). Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi. 19, 64- 66.
  Naomi, K. (2000). No Logo, Ankara: Bilgi Yayınevi.
  Okay, A. (2000). Kurum Kimliği, Ankara: Mediacat Yayınları.
  Okay, A. (2002). Kurum Kimliği, Ankara: Mediacat Yayınları (3. Basım). 
  Okay, A. (2005). Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim ve Planlama, Kurumsal İletişim Yönetimi, Editör; Rüveyde Akyürek, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
  Püsküllüoğlu, A. (2004). Türkçe Sözlük, Ankara: Arkadaş Yayınevi.
  Seylan, A. ve Yazar, T. (2012). Yeni Eğilimlerin Amblem/Logo Tasarımları ve Grafik Tasarım Eğitimi Sürecine Yansımaları. IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı (49- 54). Selçuk Üniversitesi, Konya. 
  Sezgin, M. K. (2008). İletişim Biçimi ve Ortamı Olarak Görsel Kimlik, Selçuk İletişim, 5(2), 61-67. 
  Teker, U., (2003). Grafik Tasarım ve Reklam. İzmir: Dokuz Eylül Yayıncılık, (3. Baskı). 
  Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür, Çeviren: Arzu Eker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 
  Tuna, M. Ve Tuna, A.A., (2007). Kurumsal Kimlik Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
  Ural, M., (2002). Güçlü Bir Kurum Kimliğinin İşletmenin Başarısına Olan Katkısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 
  Yamankaradeniz, K. (2007). Marka Olma Sanatı. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
  Zintzmeyer, J. (2007). Logo Design Signs, Image, Identity and Logo Design. Logo Design. (Ed: J. Wiedemann). Hong Hong: Taschen, ss.6-10.