Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(2) 96-126

Resim-İş Eğitimi Programında Yer Alan Kuramsal Dersler Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri

Berivan Ekinci & Ayşe Çakır İlhan

pp. 96 - 126   |  Manu. Number: MANU-2012-03-0003

Published online: December 21, 2020  |   Number of Views: 45  |  Number of Download: 63


Abstract

Resim-iş öğretmeni adaylarının sanatsal sahada uygulama yapabileceği atölye dersleri bireyin sanatı ve sanatçıyı tanıması, olaylara yaklaşımı, fikir üretebilmesi, yaşadığı çevreyi algılayabilmesi, estetik zevklere sahip olması ve toplumda sohbeti sezgilerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu eğitim öğretmeni öğretmeni adaylarını öğreten öğretim elemanlarının, kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin program genelindeki yeri, içerik ve gereklikleri, uygulamalı dersler ile uyumu görüş, beklenti ve önerileri saptanmıştır. Karma yöntemin uygulandığı bu araştırmada hem de nitel verilere ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel basım eğitim fakültelerinin resim-iş öğretmeni yetiştiren lisans programlarını yürüten 31 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretim elemanlarının 1998 Resim Öğretmenliği ile 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarına ve bu programlarda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerine öğrenmelerinin öğretilmesi için 30 maddelik bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın nitel geçişi 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının hazırlanma görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının bu bölümde görüş ve deneyim aktarabilmeleri için görüşme formu ve beş uzmana uygulanmıştır.

Bu araştırma, öğretim elemanlarının 2006 düzenlemesindeki kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin kredi / saat düşürülmesini uygun bulmadıkları, bu derslerin uygulamalı atölye derslerine katkıları olduğu, resim-iş öğretmeni yetiştiren programlarda bu derslerin olması, derslerin alan tanımlamasını doğru bulmadıklarımıştır. Programda çağın uygun sanat eğitim yetiştirmeyi amaçlayan derslere yer verilerek yeni bir düzenlemeye gidilmesi önerilmiştir. Görüşleri örnek uzmanlar sanat eğitim yetiştirme hedefleyen 1998 Müzik umut verici olduğunu 2006 üçüncü sınıflarda sunulacak bilgi sahibi olmadıklarını söylemişlerdir. Programda yer alan Sanat Öğretimi Uygulamaları, Sanat Öğretimi Deneyimi, Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı veEstetik derslerinin kaldırılmasını uygun bulmadıklarını, derslerin alan tanımlamalarını yetersiz bulduklarını, kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin hem atölye derslerine katkı sağladığını hem de kültür seviyesi yüksek, entelektüel bireylerin yetişmesine önemli katkıları belirtmişlerdir. Geçmişe yönelik geçmiş yanı sıra çağın dinamiğini yeni derslerin de programlara eklenmesiyle yeni bir yapılanmaya ivedilik ihtiyacı duyulduğu. Resim-iş öğretmenliği lisans programı öğretmen yetiştirme hedefine uygun; ihtiyaç analizi yapılarak; Kelimenin yerine geçebilir ve yeniden yapılandırılması önerilmektedir.

Keywords: Resim-iş öğretmenliği, eğitim programı, kuramsal ve zorunlu sanat dersleri.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ekinci, B. & Ilhan, A.C. (2020). Resim-İş Eğitimi Programında Yer Alan Kuramsal Dersler Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), 96-126.

Harvard
Ekinci, B. and Ilhan, A. (2020). Resim-İş Eğitimi Programında Yer Alan Kuramsal Dersler Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), pp. 96-126.

Chicago 16th edition
Ekinci, Berivan and Ayse Cakir Ilhan (2020). "Resim-İş Eğitimi Programında Yer Alan Kuramsal Dersler Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşleri ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (2):96-126.

References

  Alp, K. Ö. (2013). Resim eğitimi sanat ve postmodern toplum. N. Kurul, T. Öztürk, İ. Metinnam (Der.). Kamusal eğitim eleştirel yazılar. (s.335-339). Ankara: Siyasal Kitabevi.
  Balcı, Y. B. (1996). Sanat eğitiminde yeni bir yöntemsel yaklaşım: Resim-iş eğitimi-sanat eğitimi-estetik+sanat eleştirisi+sanat tarihi+uygulama. Milli Eğitim, 131, 18-19.
  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (16. baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.  
  Creswell, J. W. ve Clark, P. L.V. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
  Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (A. Bacanak Çev.). Ankara: Ankara: Siyasal Kitabevi. 
  Eisner, Elliot W. (1989). Current Issue in Art and Design Education: Art Education Today: a Look at its Past and an Agenda fort he Future. Journal of Art and Education. 8(2), 153-166.
  Karadeniz, C. (2015). Çağdaş müze ve kültürel çeşitlilik: arkeoloji müzesi uzmanlarının kültürel çeşitliliğe ilişkin yaklaşımlarının değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
  Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
  Kırışoğlu, O. (1997). Sanat eğitimcilerinin yetiştirilmesi. M. Çileli (Haz.). İlköğretim Okullarında Sanat Eğitimi ve Sorunları içinde (59-78). Kayseri: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
  Kırışoğlu, O. (2009). Sanat kültür yaratıcılık. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  Kurtuluş, Y. (2000). Türkiye’de sanat eğitimi tarihi (1950-1999) genel eğitimde ve öğretmen yetiştiren kurumlarda resim/resim-iş bölümleri ve dersleri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
  Kurtuluş, Y. (2002, Mayıs). 1963 gazi eğitim enstitüsü resim-iş bölümü programı ve 1998 resim öğretmenliği lisans programı. Sanat Eğitimi Sempozyumu içinde (151-158), Gazi Üniversitesi
  Özsoy, V. (2008). Görsel sanatlar eğitimi makaleler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
  Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon yayıncılık.
  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.
  YÖK. (2007a). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara. 
  YÖK. (2007b). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara.
  https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/ogretmen-yetistirme