Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2021, Vol. 4(1) 16-33

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi Sürecinde Hazırladıkları Materyallere İlişkin Görüşleri

Güneş Demir

pp. 16 - 33   |  Manu. Number: MANU-2103-15-0003.R1

Published online: June 30, 2021  |   Number of Views: 116  |  Number of Download: 393


Abstract

Çalışmanın amacı; 2018-2019 bahar döneminde Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında okuyan öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal tasarım dersinde hazırladıkları materyalleri kullanma durumları ve hazırladıkları materyallere ilişkin görüşlerini belirleyebilmektir.

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlemiştir. Ölçüt örneklem seçimine görüşme verilerini elde etmek üzere 12 öğrenci seçilmiştir. Veriler içerik analizi ile elde edilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle verileri tanımlamaya ve verilerin içinde saklı olan bilgi ve kodlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Çalışma bulguları ve sonuçlarına göre; öğrenciler görsel sanatlar eğitimi ile ortak alanlar içeren öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersinin içeriğini bütünleştirmiş ve bilgi birikimlerinden yararlanabilmiş, etkili, eğlenceli, deneyimlenebilen, öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı süreç geliştirmişlerdir. Materyallerini hazırlama sürecinde etkin roller almış, empati yeteneğini geliştirmiş ve grup çalışması disiplini geliştirmişlerdir.

Keywords: Öğretim teknolojileri ve materyal dersi, Görsel sanatlar eğitimi, Öğretmen adayı.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Demir, G. (2021). Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi Sürecinde Hazırladıkları Materyallere İlişkin Görüşleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(1), 16-33.

Harvard
Demir, G. (2021). Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi Sürecinde Hazırladıkları Materyallere İlişkin Görüşleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(1), pp. 16-33.

Chicago 16th edition
Demir, Gunes (2021). "Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi Sürecinde Hazırladıkları Materyallere İlişkin Görüşleri ". International Journal of Research in Fine Arts Education 4 (1):16-33.

References
 1. Agan, Ş. İ. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal destekli yabancı dil öğretiminin ilköğretim okul öncesi eğitimi anasınıfı öğrencilerinin öğrenme ve hatırlama düzeyleri üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 2. Akbaş, S. (2008). Zonguldak il ve ilçelerinde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyallerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Google Scholar]
 3. Alawad, A. (2012). Technologies in the art classroom: Using Technologies in art classrooms to overcome cultural limitations to support teaching and learning. Academic Journals, 3(1), pp. 1-4. [Google Scholar]
 4. Alım, M. (2015). Coğrafya öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı/geliştirme dersinde elde ettikleri kazanımlar. Doğu Coğrafya Dergisi.(33), 1-10. [Google Scholar]
 5. Alpan, G. (2008). Görsel okuryazarlık ve öğretim teknolojisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, (2), 74-102. [Google Scholar]
 6. Artut, K. (2001). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Aykut, A. (2006). Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21), 33-42. [Google Scholar]
 8. Bidshahri, R. (2017). Art in the age of AI: How tech is redefining our creativity. https://singularityhub.com/2017/02/06/art-in-the-age-of-ai-how-tech-is-redefiningour-creativity/#sm.00010gbd9p19gwcvjv6u6j370u5z8.  [Google Scholar]
 9. Bozpolat, E. Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri.  E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, (3), 60-84. [Google Scholar]
 10. Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Creswel, J.W.(2013). Nitel araştırma yöntemleri. (3.Baskı). (Çev: M. Bütün ve S.B.Beşir). Ankara: Siyasal Kitapevi. [Google Scholar]
 12. Demirel, Ö. (2001). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Dolunay, A. (2016). Teknolojinin görsel sanatlar ve sanat eğitimine katkısı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 42(9), 1208-1213. [Google Scholar]
 14. Geçer, A.K. (2010). Teknik öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal geliştirme dersine yönelik deneyimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, (2), 1-25. [Google Scholar]
 15. Glesne, C.(2015). Nitel araştırmaya giriş. (5.Baskı). (Çev: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 16. Jochum, R. (2019). Forwerd design: creative Technologies in art education. The Fture of Education and Labor. 181-202. [Google Scholar]
 17. Kılıç, D.B. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-8. [Google Scholar]
 18. Kuloğlu, A. Öğretmen adaylarına göre öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersi. Turkish Journal of Educational Studies, 6 (1), 33-44. [Google Scholar]
 19. Menano, L., Fidalgo P., Santos, I., Thormann, T. (2019). Integration of 3D printing in art education: a [Google Scholar]
 20. multidisciplinary approach. Computers in the Schools Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, [Google Scholar]
 21. and Applied Research. 36(3), 222-236. [Google Scholar]
 22. Özkurt, M.F. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik algıları ile öğretim teknolojileri ve materyal  [Google Scholar]
 23. tasarım becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan  [Google Scholar]
 24. Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 25. Seferoğlu, S. (2014). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. (8.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. [Google Scholar]
 26. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (24), 543-559. [Google Scholar]
 27. Uzunöz, A., Aktepe, A., Gündüz, M. (2017). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin, Mesleki Açıdan Kazandırdıklarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 317-339. [Google Scholar]
 28. Wilks, J., Cutcher, A., Wils, S.(2012). Digital technology in the visual arts classroom: an [un]easy partnership.  Studies in Art Education. National Art Education Association. 54 (1), 54-65. [Google Scholar]
 29. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Yüksek Öğretim Kurulu. (2017). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı). Ankara. [Google Scholar]
 31. Yüksek Öğretim Kurulu. (2018). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları (Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı). Ankara. [Google Scholar]