Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2021, Vol. 4(1) 34-50

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarında Oluşturduğu Etkiler Üzerine Göstergebilimsel Yaklaşım

Ebru Aksak & Selma Taşkesen

pp. 34 - 50   |  Manu. Number: MANU-2106-06-0003.R2

Published online: June 30, 2021  |   Number of Views: 144  |  Number of Download: 458


Abstract

Bu araştırmanın amacı çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma sanat temelli araştırma yöntemi ile desenlenmiş ve göstergebilimsel çözümleme yaklaşımı benimsenmiştir.  Çalışma grubunu Doğu Anadolu bölgesinde bir ilkokulda öğrenim gören ve ölçüt örneklem ile seçilen 23 kişilik 3.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmak amacıyla öğrencilerin yaş grubu dikkate alınarak medyada en çok izlenen 5 çizgi film seçilmiş, bu çizgi filmlerin görsellerinin yanısıra her çizgi film için 3 sorunun yöneltildiği çalışma yaprağı hazırlanmış ve öğrencilerin çizgi filmler ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmanın diğer veri toplama aracı olarak öğrencilerden yaratıcılıklarını kullanarak özgün yeni karakterler oluşturmaları ve oluşturdukları karakterlerin özelliklerini ifade etmeleri istenmiştir.  Verilerin analizinde öğrencilerin çizgi filmler ile ilgili görüşleri betimsel analiz ile öğrencilerin çizdikleri karakter resimleri ise araştırmanın amacına uygun olarak göstergebilimsel yaklaşımla incelenmiştir.

Öğrencilerin görüşleri neticesinde izledikleri çizgi filmlerden etkilendikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin gösterge türlerini resimlerinde aktif olarak kullandıkları, kendi çizdikleri karakterleri cinsiyet farkına ve izledikleri çizgi film türüne göre oluşturdukları görülmüştür. Bunun yanı sıra öğrencilerin oluşturdukları karakterlere bakılınca, çizgi filmlerin ilkokul çocuklarının yaratıcılıklarına etkisinin önemli bir yeri olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Görsel sanatlar., Çizgi Film, Yaratıcılık., Göstergebilim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aksak, E. & Taskesen, S. (2021). Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarında Oluşturduğu Etkiler Üzerine Göstergebilimsel Yaklaşım . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(1), 34-50.

Harvard
Aksak, E. and Taskesen, S. (2021). Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarında Oluşturduğu Etkiler Üzerine Göstergebilimsel Yaklaşım . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(1), pp. 34-50.

Chicago 16th edition
Aksak, Ebru and Selma Taskesen (2021). "Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarında Oluşturduğu Etkiler Üzerine Göstergebilimsel Yaklaşım ". International Journal of Research in Fine Arts Education 4 (1):34-50.

References
 1. Atik, A. ve Ebren, Ö. (2015). Çizgi filmlerde sempatik şiddet olgusu: TRT çocuk televizyonu örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (8), 99-114. [Google Scholar]
 2. Bapoğlu Dümenci, S., Dilli, R., Sicim Sevim, B. (2019). Çocuk animasyon filmlerinin okul öncesi çocuk resimleri üzerindeki yansımaları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 1-12. [Google Scholar]
 3. Bayav, D. (2006). Resimde göstergebilim, çocuk resimlerinin göstergebilimsel çözümlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 4. Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28). [Google Scholar]
 5. David, B. ve Lefrere, J. J. (2013). İnsanlığın en eski muamması. (İ. M. Uysal, Çev.), İstanbul: Can Yayınları. [Google Scholar]
 6. Dilli, R. (2013). Görsel kültür kuramının ilköğretim 4. Sınıf görsel sanatlar derslerinde uygulanması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (4), 363-388. [Google Scholar]
 7. Eisner, E. W. (2002). From episteme to phronesis to artistry in the study and improvement of teaching. Teaching and Teacher Education, 18 (4), 375-385. [Google Scholar]
 8. Ersoy, A. (1993) Sanat Eğitiminin Genel Eğitime Katkısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri 1. Ulusal Kongresi, Ankara,1990, Millî Eğitim Basımevi, s.274. [Google Scholar]
 9. Ertürk, Y. D. (2004). Çocuk ve Televizyon Etkileşiminde Aile, I. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, 271-277. [Google Scholar]
 10. Gombrich, E. H. (2007). Sanatın öyküsü. (Çev. Erol Erduran – Ömer Erduran). İstanbul: Remzi Kitapevi. (1997). [Google Scholar]
 11. Günay, V.D. (2012). Görsel göstergebilim ve imgenin anlamdırılması. V.D. Günay, A.F. Parsa (Ed.) Görsel Göstergebilim: İmgenin Anlamdırılması içinde. İstanbul: Es Yayınları. [Google Scholar]
 12. Günay V. D. ve  Parsa, A. F. (2013). Görsel göstergebilim. İstanbul: ES Yayınları. [Google Scholar]
 13. Gümüş, Ç. ve Adam, H.(2020) Çizgi filmlerin okul öncesi dönem çocuklari üzerine etkisi: Açıkhava tasarımları.” Ulakbilge, 47: s. 409–421. doi: 10.7816/Ulakbilge-08-47-03 [Google Scholar] [Crossref] 
 14. İlhan, V. ve Çetinkaya, F. (2013). İlkokul öğrencilerinin tematik çocuk kanallarındaki çizgi filmleri izleme alışkanlıkları.  Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.34, no.34, 317-326.     [Google Scholar]
 15. McNiff, S. (1998). Handbook of the arts in qualitative research. Knowles, G. & Cole, A. (Eds). Art based research. CA: Sage, pp.29-45.            [Google Scholar]
 16. Rıfat, M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say. [Google Scholar]
 17. Önal, M. ve Taşkesen, O. (2018). İzlenmekte olan dizilerin ortaokul öğrencilerinin resimlerine yansımaları üzerine bir araştırma. Journal of Strategic Research in Social Science, 4(3), 35-54. [Google Scholar]
 18. Samurçay, N. (2006). Çocuk ve resim. Artist, 6, 22-27. [Google Scholar]
 19. San, İ. (1979). Yaratıcılık, iki düşünme biçimi ve çocuğun yaratıcılık eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1-4) 177-189. [Google Scholar]
 20. Saussure, F.(1985). Genel dilbilim dersleri, Ankara: Birey ve Toplum Yayınları. [Google Scholar]
 21. Saz, B., Osmanpehlivan, E., Demir, İ. ve Bay, D. N. (2020). Okul öncesi çocuklarının çevre kirliliği algısının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 4(3), 191-215. [Google Scholar]
 22. Tekin Karagöz, C. ve Mamur, N. (2015). Risk altındaki kız çocukların gelecek ve meslek algılarının çizdikleri resimlere yansıma biçimleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 3(1), 26-53. [Online]: http://www.enadonline.com doi:14689/issn.2148-2624.1.3c1s2m [Google Scholar] [Crossref] 
 23. Torrance, E. P. (1995). IVhy To Fly? A Philosophy Of Creativily. New Jersey, Nonvood: Able [Google Scholar]
 24. Türkcan, B. ve Girmen, P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin şiir ve resimlerinin göstergebilimsel analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 241-263. [Google Scholar]
 25. Türkcan, B. (2013) Çocuk resimlerinin analizinde göstergebilimsel bir yaklaşım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(1). 585-607 [Google Scholar]
 26. Yavuzer, H. (2012). Resimleriyle çocuk “resimleriyle çocuğu tanıma”. (12. bs.). İstanbul: Remzi Kitabevi. [Google Scholar]
 27. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 28. Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yontemleri. Ankara: Nobel. [Google Scholar]