Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 13-20

Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma

Orhan Taşkesen & Selma Taşkesen

pp. 13 - 20   |  Manu. Number: MANU-1812-20-0005

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 83  |  Number of Download: 291


Abstract

Bu araştırmada alan ve alan dışından gelen görsel sanatlar öğretmen adaylarının akademik başarılarının (Alan Bilgisi, Genel kültür, Meslek Bilgisi) karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada çalışma grubu belirlenirken, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada eğitim fakültesi resim-İş eğitimi anabilim dalı (2017-2018 yılında mezun ve mezun durumda 24 kız, 35 erkek) öğrencilerinin YGSP (Yükseköğretime Geçiş Sınavı Puanı), OYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı), OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) ve ders notları veri olarak kullanılmıştır. Araştırmada veriler doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiştir.

Araştırmada öğrencilerin YGSP, OYSP, OBP ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Pearson Korelasyon katsayısı, öğrencilerin alan/alan dışı olma durumuna ve cinsiyete göre akademik başarı farkını test etmek için bağımsız örneklemler t testi, analizi kullanılmıştır.

Araştırmada Genel Kültür, Meslek Bilgisi ve Alan derslerinde alan dışından gelen öğrencilerle alandan gelen öğrenciler arasında anlamlı bir fark olmadığı, cinsiyete göre Meslek Bilgisi derslerinde erkek öğrencilerin lehine anlamlı bir farka rastlandığı görülmüştür.

Ayrıca OYSP puanı ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı, YGSP puanı ile Genel Kültür ve Meslek Bilgisi dersleri akademik başarıları arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Araştırmada alan dışından gelen öğrencilerin görsel sanatlar eğitiminde akademik başarı olarak alandan gelen öğrencilerden başarısız olmadıkları, hatta özellikle genel kültür ve meslek bilgisi derslerinde daha başarılı sayılabilecekleri sonucuna varılmıştır.

Keywords: Özel Yetenek Sınavı, Görsel Sanatlar Eğitimi, Alan Eğitimi, Genel Kültür, Meslek Bilgisi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Taskesen, O. & Taskesen, S. (2018). Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 13-20.

Harvard
Taskesen, O. and Taskesen, S. (2018). Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 13-20.

Chicago 16th edition
Taskesen, Orhan and Selma Taskesen (2018). "Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):13-20.

References

  Arapgirlioğlu, H., & Tankız, K. D. (2013). Özel Yetenek Sınavlarında AOBP ve YGS Puanlarının Yerleştirme Puanları İçerisindeki Dağılımının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 14-26.
  Bu Karar Güzel Sanatlar Liselerinin Sonu Olacaktır. (2018). 11 13, 2018 tarihinde Egitim ajansi: http://www.egitimajansi.com/haber/bu-karar-guzel-sanatlar-liselerinin-sonu-olacaktir-haberi-65104h.html adresinden alındı
  Büyüköztürk, Ş. (2014). Deneysel desenler: Öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi. Ankara: Pegem A.
  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
  Christensen, L., Johnson, R., & Turner, L. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve analiz. (A. Aypay, Çev.) Ankara: Anı.
  Karacabey'den YÖK'e Uyarı. (2018, Mart 3). 10 27, 2018 tarihinde Milliyet: http://www.milliyet.com.tr/karacabey-den-yok-e-uyari-gaziantep-yerelhaber-2633484/ adresinden alındı
  Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
  Özel Yetenek Sınavı TYT 240.000 Şartına Hayır. (2018, 3 10). 11 3, 2018 tarihinde change.org: https://www.change.org/p/y%C3%B6k-%C3%B6zel-yetenek-s%C4%B1nav%C4%B1-tyt-240-000-%C5%9Fart%C4%B1na-hay%C4%B1r adresinden alındı
  Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (S. d. M. Bütün, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
  Sağer, T., Zahal, O., Özhan, U. ve Gürpınar, E. (2015). Özel yetenek sınavına giren adaylarınöğrenme yolları ile sınav başarısı ve yerleştirmeye esas olan puanları arasındaki ilişkiler. VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, (s. 635-648). Ankara.
  Sevin, İ., & Arslan, M. (2017, 1 10). 2017 ÖSYS Kılavuzunda Kafaları Karıştıran Belirsizlik. 11 3, 2018 tarihinde eğitim ve eğitim: http://www.egitimveegitim.com/universite_adaylari_icin_rehberlik/2554-2017_osys_kilavuzunda_kafalari_karistiran_belirsizlik.html adresinden alındı
  Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel Tarama. Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A.
  Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.