Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 113-126

İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Oguz Dilmac & Mehmet Budancamanak

pp. 113 - 126   |  Manu. Number: MANU-1812-05-0003

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 89  |  Number of Download: 286


Abstract

Bu araştırmanın amacı, işbirlikli öğrenmenin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Ön-test son-test deney kontrol gruplu yarı deneysel deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinin güzel sanatlar eğitimi bölümü resim iş eğitimi öğretmenliğinde öğrenim gören 64 öğretmen adayı oluşturmaktadır.

Araştırmada verilerin elde edilmesinde Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner tarafından Türkçe’ye uyarlanan problem çözme envanteri kullanılmıştır. Dersler deney grubunda İşbirlikli Öğrenme yaklaşımına uygun olarak, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretime dayalı olarak işlenmiştir.

Deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcıların veri toplama araçlarından elde edilen puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için Shapiro-Wilk normallik testi ile basıklık-çarpıklık (kurtosis-skewness) değerleri incelenmiştir.

Bulgular işbirlikli öğrenme yaklaşımının görsel sanatlar öğretmen adaylarının problem çözme becerilerine yönde etki ettiğini göstermektedir.

Keywords: İşbirlikli öğrenme, problem çözme, görsel sanatlar eğitimi, resim-iş eğitimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Dilmac, O. & Budancamanak, M. (2018). İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 113-126.

Harvard
Dilmac, O. and Budancamanak, M. (2018). İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 113-126.

Chicago 16th edition
Dilmac, Oguz and Mehmet Budancamanak (2018). "İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):113-126.

References

  Açıkgöz Ün, K. (1992). İşbirlikli öğrenme: kuram, araştırma, uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
  Akın, N. (2009). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde işbirlikli öğrenmenin renk konusunun işlenişinde öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. 
  Artut, K. (2007). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
  Bobıck, B. (2008). A study of cooperatıve art educatıon ın elementary art classrooms. Doctorate Dissertation. The University of Georgia. https://getd.libs.uga.edu/pdfs/bobick_bryna_200805_edd.pdf. adresinden 21.09.2016’de alınmıştır.
  Creswell, J. W. (2014). Nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaları, araştırma deseni, (Çev.Edt. Demir, S.B.), Ankara: Eğiten Kitap.
  Davidson, J.E., Sternenberg, R.J. (2003). The psychology of problem solving, Cambridge University Press.
  Efe, R., Havedanlı, M., Ketani, Ş., Çakmak, Ö. & Efe, H. A. (2008). İşbirlikli öğrenme teori ve uygulama. Ankara: Eflatun Yayınevi.
  Ekinci, N. (2010). İşbirliğine dayalı öğrenme. Editör Özcan Demirel, Eğitimde yeni yönelimler içinde (s. 93-109). Ankara: Pegem Yayıncılık.
  Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22 (1), 172-179.
  Erzincanlı, S. (2010). Hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri ve problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Ensitüsü. Kayseri.
  Farrel, P.J. & Stewart, K.R. (2006). Comprehensive study of tests for normality and symmetry: Extending the spiegelhalter test. Journal of statistical computation and simulation, 76(9), 803-816.
  Genç, M. (2007). İşbirlikli öğrenmenin problem çözmeye ve başarıya etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
  Gök, T. Sılay, İ. (2008). Fizik eğitiminde işbirlikli öğrenme gruplarında problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 116-126.
  Gümüş, O., & Buluç, B. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim, 49, 7-30.
  Hazari, Z., Tai, R.H. & Sadler, P.M. (2007). Gender Differences in introductory, University physics performance: The influence of high school physics preparation and affective factors. Science Education, 91, 847-876.
  Henry, M. B. (2005). Cooperative learning and case study: does the combination improve students’ perception of problem solving and decision making skills. Elsevier Nurse Education Today. 25, 238-246.
  Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology, 29, 66-75.
  İsrael, E. (2003). Problem çözme stratejileri, başarı düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet ilişkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
  Johnson, R, T. , Johnson, D. W & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methonds: A. Metaanolysis, University of Minnesota 60. Peik Hall 159. S.E. Minneapolis, Minnesota.
  Johnson, B., & Christensen, L. (2014).  Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches. Thousand Oaks, Calif: Sage.
  Kalaycı, N. (2001). Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamaları. Ankara: Gazi Kitapevi.
  Karaca, Ş. (2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel öğretim yaklaşımının, lise 1.sınıf öğrencilerinin maddenin sınıflandırılması konusunu anlamalarına ve akademik başarılarına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
  Kim, H.Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal distribution using skewness and kurtosis. Restor Dent Endod, 38(1), 52-54.
  Kurtuluş, Y. (1998). Sanat eğitiminde işbirlikli öğrenme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara  Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.  Ankara.
  Mendes, M., & Pala, A. (2003). Type I error rate and power of three normality test. Pakistan Journal of Information and Technology, 2(2), 135-139.
  Norwood, K.S. (1995). The effects of the use of problem solving and cooperative learning on the mathematics achievement of underprepared college freshmen. Primus, 5(3), 229-252.
  Özdemir, A, F. (2005). Sosyal bilgilerde öğretiminde işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6.sınıfların problem çözme başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
  Posluoğlu, Z. Y. (2002). İlköğretim matematik dersinde problem çözme becerilerinin kazandırılmasında işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara
  Saban, A. (2004). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın.
  Sarıhan, K. (2010). İlköğretim altıncı sınıfta görsel sanatlar eğitiminde işbirlikli öğrenme uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
  Seidel, S. Aryeh, L. ve Steinberg, A. (2002). Project Based And Experiential Learning After School Programming. ERIC Document Reproduction Service, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED481931.pdf adresinden 20.10.2016 tarihinde edinilmiştir.
  Sesli, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin problem çözme becerileri ile disiplin anlayışlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.
  Sharan, Y. & Sharan, S. (1990). Group investigation expands cooperative learning. Educational leadership, 47(4), 17-21.
  Slavin, E. (1980). Cooperative learning: theary, researchend practice. Boston: Allyn & Bacon.
  Smith, M. U. (1991). Toward a unifred theory of problem solving: views from the content domains. Hills dele, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  Sönmez, S. (2002). Problem çözme becerisi ile yaratıcılık ve zeka arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
  Sönmez,  S. (2005). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi,birleştirme tekniği ile bilgisayar okur- yazarlığı öğretiminin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
  Şahin, N, Şahin, N. H., and Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the problem  solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17 (4). 379-396.
  Vurucu, Ö. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin , görsel sanatlar dersinde işbirlikli (Kubaşık) öğrenmeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ. 
  Yazlık, Ö. D. ve Erdoğan, A. (2016). İşbirlikli öğrenme ile birlikte kullanılan problem çözme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (3), 1-16.
  Yeşilyurt, E. (2009). İşbirliğine dayalı öğrenmenin öğrenci davranışları üzerindeki etkisine ilişkin öğrenci görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19 (2). 161-178.
  Yılar, M. B. (2015). Sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve sosyal becerilerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
  Yılmaz, M. (2007). Görsel sanatlar eğitiminde işbirlikli öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15 (2), 747-756.
  Yıldırım, H. (2011). Probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi
  YÖK. (2015, Eylül). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/49875 adresinden 13.09.2016’da alınmıştır.