Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 127-139

Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları”

Emine Teker

pp. 127 - 139   |  Manu. Number: MANU-1812-14-0007

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 522  |  Number of Download: 902


Abstract

Sanat geçmişten günümüze insanların kendilerini ve çevrelerini anlama ve düşüncelerini aktarmada önemli bir rol üstlenmiştir. Sanat yoluyla insanların duygu, düşünce ve yeteneklerini kapsayan yaratıcı etkinlikler sanat eğitimi olarak tanımlanmaktadır. Sanatla terapi ise her yaştan her bireyle uygulanabilen ve bireylerde sanat yoluyla olumlu bir gelişme amacıyla yapılan sanat faaliyetleri olarak özetlenebilir. Bu sanat faaliyetleri resim, müzik, tiyatro, sinema, dans ve hareket gibi faaliyetlerdir. Gün geçtikçe çağdaşlaşmanın gereği olarak sürekli değişen ve gelişen dünyada öğretim yöntemleri de yeni neslin ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Sanat eğitiminin öğretimi de bu değişimden etkilenmekte, geleneksel ve kalıplaşmış yöntemlerin yerini bazı yeni çağdaş öğrenme yöntemleri almaktadır. Sanatla terapi de bu yöntemlerden bir tanesi olarak sayılabilir. Dünyada 19. Yüzyılın ortalarından itibaren kullanılmaya başlayan “Sanatla Terapi” ülkemizde yeni sayılabilecek bir kavramdır. Temelinde kişilerde iyileşme ve rahatlama sağlama yatan bu yöntemin özellikle de son yıllarda yaşanan olumsuzluklar (savaşlar, göçler, ekonomik bunalımlar vb.) göz önüne alındığında insanların sanat yoluyla rahatlamaları için alternatif bir yöntem olarak öneminin arttığı söylenebilir. Tüm bu düşüncelerden hareketle araştırmanın amacı; sanat eğitiminde sanatla terapi yönteminin nasıl kullanılabileceğini yapılan uygulamalarla açıklamaya çalışmak olarak özetlenebilir. Bu araştırma ile Sanatla Terapi konusunda yayınlanan araştırma, tez, makale ve kitaplar incelenerek kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Harran üniversitesi Resim İş Öğretmenliğinde Okuyan “Özel Öğretim yöntemleri II” dersini alan 40, “Müze Eğitimi ve Uygulamaları” dersini alan 10, “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersini alan 10 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Derslerin Öğretim programlarına ve amaçlarına uygun hazırlanmış toplam 4 haftalık sanatla terapi uygulamaları gerçekleştirilmeye çalışılmış ve elde edilen kazanım ve gözlemler araştırmacı tarafından kavramsal veriler ışığında yorumlanmaya çalışılmıştır. Uygulanan 3 sanatla terapi projesi sonucunda; sanat eğitiminde sanatla terapi yönteminin geniş bir alanda kullanılabileceği, bu yöntemle öğrencilerin yaparak yaşayarak aktif bir öğrenme sağladığı gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda; sanatla terapi alanında Türkçe kaynakların ve yetişmiş uzmanların sayılarının az olması nedeniyle arttırılması önerilmektedir. 

Keywords: Sanat, Sanat Eğitimi, Sanatla Terapi, Yöntem


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Teker, E. (2018). Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları” . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 127-139.

Harvard
Teker, E. (2018). Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları” . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 127-139.

Chicago 16th edition
Teker, Emine (2018). "Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları” ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):127-139.

References

  Akhan, L. U. (2012). Psikopatolojik Sanat ve Psikiyatrik Tedavide Sanatın Kullanılışı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 132-135).
  Aziz, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel.
  Bostancıoğlu, B. & Kahraman, M. E. (2017). Sanat Terapisi Yönteminin ve Tekniklerinin Sağlık-İyileştirme Gücü Üzerindeki Etkisi. Beykoz Akademi Dergisi, 2017, 5(2), 150-162
  Buyurgan, S. & Buyurgan U. (2012). Sanat Eğitimi ve Öğretimi. Ankara: Pegem.
  Case, C. & Dalley, T. (2006). Handbook of Art Therapy ( 2 rd ed. Pp.1-10) London:Roudledge.
  Cebeci, S. (2010). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Alfa.
  Demir, V. (2017). Dışavurumcu Sanat Terapisinin Psikolojik Belirtileri ile Bilişsel İşlevlere Etkisi. OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 575- 598.
  Erinç, S. (2004). Sanatın Boyutları. Ankara: Ütopya.
  Etike, S. (1995). Sanat Eğitimi Yazıları. Ankara: İlke.
  Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
  Kırışoğlu, O.T. (2009).Sanat Kültür Yaratıcılık. Ankara: Pegem.
  Malchiodi, C. A. (2005). Expressive Therapies History, Theory and Practise. In C. A. Malchiodi (Ed), Expressive Therapies (pp 1-15). New York: Guilford Press.
  Masters, C.L. (2005). “Clay Sculpture Within An Object Relational Therapy: A Phenomenological-Hermeneutic Case”. Study. Rhodes University, Department of Psycology. Thesis For The Master Of Arts Degree In Clinical Psycology.
  Özsoy, V. (2003).Görsel Sanatlar Eğitimi. Ankara: Gündüz.