Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 157-163

Çağdaş Sanat Eğitiminde Yeni Eğilimler

Süleyman Akgün

pp. 157 - 163   |  Manu. Number: MANU-1812-14-0005

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 174  |  Number of Download: 733


Abstract

1960 sonrası dönemde tüm dünyayı saran toplumsal hareketler sonucu, özellikle sosyal bilimlerin tüm alanlarında karşılaşılan etkin bir değişim meydana gelmiştir. Bu değişim, ortak bir hareket biçimi ile eğitimi merkeze almıştır. Eğitim bilimlerinde yapılandırmacı yaklaşımın ağırlık kazandığı bu dönemde, sanat eğitimi de postmodern yaklaşımın etkisinde kalmıştır.

        Eğitim açık bir sistemdir ve sanat eğitiminin de bu açık sistem içerisinde, çağın toplumsal, kültürel, teknolojik ve sanatsal değişimlerine göre şekillenmesi kaçınılmazdır. Bu çalışmada, genel olarak eğitimde ve özelde sanat eğitiminde meydana gelen bu değişim ve şekillenme, sanat eğitiminin değişen eğilimlerini ortaya koyacak biçimde ana başlıklar ve temalar altında toplanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu temalar altında; disiplin temelli sanat eğitimi, görsel kültür çalışmaları, çokkültürlülük ve çoğulculuk, bir mikro söylem olarak öğrenci ve yapılandırmacılık, metaforların kullanımı, postmodern sanat eğitimi yaklaşımı, sanat eğitiminde sınırların genişletilmesi olgusu, sanatsal uygulamalarda ve öğretiminde farklılaşmalar gibi alt başlıklarla çağdaş sanat eğitiminde ortaya çıkan eğilimlere değinilmiştir.

Keywords: Çağdaş sanat eğitimi, Yapılandırmacı yaklaşım, Postmodernizm


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Akgun, S. (2018). Çağdaş Sanat Eğitiminde Yeni Eğilimler . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 157-163.

Harvard
Akgun, S. (2018). Çağdaş Sanat Eğitiminde Yeni Eğilimler . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 157-163.

Chicago 16th edition
Akgun, Suleyman (2018). "Çağdaş Sanat Eğitiminde Yeni Eğilimler ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):157-163.

References

  Aykaç, N., (2009). Öğretme ve Öğrenme Sürecinde Aktif Öğretim Yöntemleri, (2. Basım.), Ankara: Naturel Yayıncılık.

  Aykut,  A., (2006). “Günümüzde Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Yöntemler”  Sosyal    Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 21 Yıl : 2006/2 (33-42 S.).

  Barnard, M., (1998). “Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür”, (Çeviri: Güliz Korkmaz) Ankara: Ütopya Yayınevi.

  Duncum, P., (2001). The theories and practices of visual culture in art education, Arts Education Policy Review, 105 (2) 19-25.

  Efland, A., ,Freedman, K. and Stuhr, P., (1996). Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum. s.49-56, Virginia: National Art Education Association.

  Eisner, E. W., (2001). Should We Create New Aims for Art Education? Art Education, 54, 5, What's A Teacher to Do? (Sep., 2001), pp. 6-10 National Art Education Association.

  Gültekin, M., Karadağ, R. ve Yılmaz, F., (2007). Yapılandırmacılık ve Öğretim Uygulamalarına Yansımaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7,2. 503-528.

  Kanpol, B. ve Yılmaz, M., (1994). Eğitimde Yeniden Keşfedilen Postmodernizm: Farklılıklar Arasındaki Benzerlikler ve Demokrasi Düşüncesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 27/2.

  Kırışoğlu, O. T., (2009). Sanat, Kültür, Yayıncılık: Görsel Sanatlarda ve Kültür Eğitim Öğretimi. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Mac Donald, S. W., (1998). Post-it Culture: Postmodernism and Art and Design Education. Journal of Art &Design Education, S. 17 (3).

  Mamur, N., ( 2014). “Post-modernizmin Sanat Eğitimine Yansıma Biçimleri Görsel Kültür ve Eleştirel Pedagoji” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 15, Sayı 2, Ağustos 2014, Sayfa 59-77.

  Marshall, J., (2004). Metaphor in Art, Thought and Learning. Semiotics and Visual Culture: Sights, Signs and Significance. (ed: Deborah L. Smith-Shank) Reston: National Art Education Association.

  Özden, Y., (2008). Öğrenme ve Öğretme. (8. Baskı,) Ankara: Pegema Yayınevi.

  Özsoy, V., (2003). “ Görsel Sanatlar Eğitimi”. Ankara. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

  Slattery, P., (1995). Curriculum Development in the Postmodern Era. New York&London: Garland Publishing.

  Stinespring, J., (1992). “DBAE and Art Critisism”. Acedemic Search Premier. EBSCO.

  Strokrocki, M., Kırışoğlu O., (1997). ”İlköğretim Sanat Eğitimi” YÖK/Dünya Bankası Milli    Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara.