Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2019, Vol. 2(1) 1-8

Sanat Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Lifelong Learning and Adult Education in Fine Arts Education

Ayşe Dilek Kıratlı

pp. 1 - 8   |  Manu. Number: MANU-1905-30-0006.R2

Published online: June 24, 2019  |   Number of Views: 288  |  Number of Download: 751


Abstract

Günümüzde sadece yüksek öğretim alanında değil, genel olarak tüm eğitim sisteminde benimsenen yeni paradigmalardan birisi “yaşam boyu öğrenme” dir. Yaşam boyu öğrenme, çocukluktan başlayıp yaşam boyu devam eden sürekli öğrenmeyi ifade eden bir kavramdır. Yaşam boyu öğrenme sürecinde sanat eğitimine baktığımızda ise, sadece örgün eğitimde değil yetişkin eğitiminde de önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle, bu araştırmanın amacı, sanat eğitiminde yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi temelinde, yetişkinler için açılan resim kurslarına katılan kursiyerlerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada farklı yaş ve meslek gruplarından 9 kursiyerin görüşleri alınarak nitel bir çalışma yapılmıştır. Araştırma durum çalışması modeli ile desenlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak, katılımcıların resim kurslarına çok olumlu baktıkları, resim derslerinin sosyalleşmelerine, nitelikli zaman geçirmelerine, kişisel gelişimlerine, sanatsal farkındalık oluşturmalarına, boş vakitlerini değerlendirmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Sanat Eğitimi, Yetişkin Sanat Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme, Yetişkin Eğitimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kiratli, A.D. (2019). Sanat Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Lifelong Learning and Adult Education in Fine Arts Education . International Journal of Research in Fine Arts Education, 2(1), 1-8.

Harvard
Kiratli, A. (2019). Sanat Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Lifelong Learning and Adult Education in Fine Arts Education . International Journal of Research in Fine Arts Education, 2(1), pp. 1-8.

Chicago 16th edition
Kiratli, Ayse Dilek (2019). "Sanat Eğitiminde Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Lifelong Learning and Adult Education in Fine Arts Education ". International Journal of Research in Fine Arts Education 2 (1):1-8.

References
 1. Kör, H., Aksoy, H., Erbay, H. (2017). Üniversite akademik personellerinin yaşam boyu öğrenme tutumlarının incelenmesi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1547-1558. [Google Scholar]
 2. Budak, Y. (2009). Yaşamboyu öğrenme ve ilköğretim programlarının hedeflemesi gereken insan tipi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 693-708.  [Google Scholar]
 3. Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, çev. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Ankara: Siyasal Kitabevi. [Google Scholar]
 4. DPT, (2001). Hayatboyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara. [Google Scholar]
 5. Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (3.Baskı), Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 6. Güleç, İ., Çelik, S., Demirhan, B . (2013). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme, Sakarya University Journal of Education, 2(3), 34-48.  [Google Scholar]
 7. Günüç, S., Odabaşı, H. F., Kuzu, A. (2012). Factors affecting lifelong learning, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 309-325. [Google Scholar]
 8. Jones, T. (1999). Art and lifelong learning. Journal of Art & Design Education, 18 (1), 135-142. [Google Scholar]
 9. Lackey, L. M. (1994). Art, education, work, and leisure: Tangles in the lifelong learning network, The Journal of Social Theory in Art Education (JSTAE), 14, s.148-169. [Google Scholar]
 10. Laal, M., Aliramaei, A., Laal, A. (2014). Lifelong Learning and Art, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, ss. 4047-4051. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.888 [Google Scholar] [Crossref] 
 11. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.  [Google Scholar]
 12. Öztan, U. Y. ve Akpınar (2018). Hayat boyu öğrenme programlarına katılan yetişkinlerin kurslara ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 4(6), 211-231. [Google Scholar]
 13. Salı, J. B. (2012). Verilerin Toplanması, A. Şimşek (Ed.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (ss. 137-163) içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 14. Taşcı, D., Aydın, C. H., Kumtepe, E. , Kumtepe, A. T., Kıcır, G. ve Dinçer, G. D. (2015). Eskişehir’de yaşam boyu öğrenme başlığı altında yetişkin eğitiminin analizi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 197-211. [Google Scholar]
 15. Yazar, T. (2012). Yetişkin eğitiminde hedef kitle,  Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 21-30. [Google Scholar]