Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2019, Vol. 2(1) 23-35

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin ‘‘Güzel Sanatlar Fakültesi’’ Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algıları

Esra Yıldırım

pp. 23 - 35   |  Manu. Number: MANU-1905-31-0005

Published online: June 24, 2019  |   Number of Views: 74  |  Number of Download: 572


Abstract

Araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Lisesi resim öğrencilerinin Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili algılarını ölçmektir. Güzel Sanatlar Liselerinin bir üst kademelerinden biri olarak üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri olması bakımından Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çalışma için seçilmiştir. Sanat eğitimi veren ileride sanatçı veya sanat ile ilgili bir meslek hedefleyen okullardaki öğrencilerin; Güzel Sanatlar Fakültesi ilgili algılarını ölçmek için kullanılabilecek en iyi yöntemlerden birisi öğrencilerin bu kavramlara yönelik algılarını incelemektir. Bu kapsamda yürütülen bu araştırmanın amacı, Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi resim alanında eğitim alan, (üniversite için hazırlanan hem yetenek sınavı hem YKS) 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin Güzel Sanatlar Fakültesi kavramına ilişkin sahip oldukları metaforik algılarını ortaya çıkarmaktır.

Araştırmanın sonucunda ise Güzel Sanatlar Fakültesi kavramına yönelik olarak 55 öğrencinin de birbirinden farklı metaforlar ürettikleri gözlemlenmiştir. Bu metaforlar 10 kategoriye ayrılmaktadır. Bu araştırmaya katılan Rize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi’nde resim alanında eğitim alan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin Güzel Sanatlar Fakültesini özgürlüğün ve özgünlüğün kendisi olarak (%28) nitelendirdiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Keywords: Güzel Sanatlar Fakültesi, Metafor, Güzel Sanatlar Lisesi, Metaforik Algı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Yildirim, E. (2019). Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin ‘‘Güzel Sanatlar Fakültesi’’ Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algıları . International Journal of Research in Fine Arts Education, 2(1), 23-35.

Harvard
Yildirim, E. (2019). Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin ‘‘Güzel Sanatlar Fakültesi’’ Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algıları . International Journal of Research in Fine Arts Education, 2(1), pp. 23-35.

Chicago 16th edition
Yildirim, Esra (2019). "Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin ‘‘Güzel Sanatlar Fakültesi’’ Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algıları ". International Journal of Research in Fine Arts Education 2 (1):23-35.

References
 1. Arslan, M., Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme Ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi. Millî Eğitim Dergisi,171, s.100-108. [Google Scholar]
 2. Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. [Google Scholar]
 3. Çalışkan. N. (2009). Metaforların İzinde Bir Yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu Ülkesinde Kitap Metaforları. Dil Araştırmaları, 4, 87-100. [Google Scholar]
 4. Draaisma, D. (2007). Metaphors Of Memory: A History Of  Ideas About The Mind (Çev. G. Koca). İstanbul: Metis. [Google Scholar]
 5. Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607-629. [Google Scholar]
 6. Keklik, N. (1984). Felsefe Bakımından Metafor. İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi, (25). [Google Scholar]
 7. Lakoff, G., Johnson, M. (2007) Metaforlar: Hayat, Anlam Ve Dil (Çev: Gökhan Yavuz Demir) Ankara: Paradigma. [Google Scholar]
 8. Morgan, G.(1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. (Çev: Gündüz Bulut) İstanbul: Mess. [Google Scholar]
 9. Pilav, S., Uslu Üstten, A. (2013). Lise Öğrencilerinin Edebiyatla İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Studies, (8). [Google Scholar]
 10. Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496. [Google Scholar]
 11. Saban, A. (2004). Giriş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri. 2(2), 131- 155. [Google Scholar]
 12. Saban, A., Koçbeker, B. N. & Saban A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (EducationalSciences: Theory&Practice),6(2), 461-522. [Google Scholar]
 13. Sözer, Ö. (2009). Felsefenin Abc’si. İstanbul: Say. [Google Scholar]
 14. Sticht, T. G. (1993). Educational Uses Of Metaphor, In A. Ortony (Ed.), Metaphor And Thought, (pp. 621-632), Cambridge: Cambridge University. [Google Scholar]
 15. Ünsal, S., Korkmaz, F & Çetin, A . (2016). Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’’ Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 1047-1064. [Google Scholar]
 16. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin. [Google Scholar]
 17. Yıldırım, E. (2019). Bilim Sanat Merkezi Resim Alanı Öğrencilerinin Güzel Sanatlar Lisesi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Ege Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (2) 1-19. [Google Scholar]