Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 67-83

Batı Sanatı Tarihi Dersinde Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Örneği)

Selin Güneştan

pp. 67 - 83   |  Manu. Number: MANU-1812-18-0009

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 38  |  Number of Download: 104


Abstract

Araştırmanın amacı Batı Sanatı Tarihi dersinde alternatif bir öğretim yöntemi olarak dramanın kullanılmasının öğrenci başarısına bir etkisi var mıdır? sorusuna cevap aramaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı 2. sınıfta lisans eğitimi gören ve Batı Sanatı Tarihi dersini alan toplam 20 öğrenci oluşturmaktadır. Batı Sanatı Tarihi dersi kapsamında Barok resim sanatı ile sınırlandırılan araştırma, ön test-son test modeline dayanmaktadır. Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını ölçmek amacıyla uygulama (Drama Yöntemi) öncesi ön test, dönem sonunda ise drama yönteminin öğrencilerin başarılarına olan etkisini ölçmek amacıyla son test yapılmıştır. Son testin ardından öğrencilerin yönteme yönelik memnuniyetlerini ölçmek amacıyla memnuniyet anketi uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; öğrencilerin Batı Sanatı Tarihi dersi kapsamında verilen Barok resim sanatı konusuna hazırbulunuşluklarının düşük olduğu saptanırken; son test ve fark sonuçlarına göre Batı Sanatı Tarihi dersinde bir öğretim yöntemi olarak kullanılan dramanın öğrencilerin başarılarında oldukça ciddi bir artışa neden olduğu tespit edilmiş ve bu bulgudan hareketle dramanın düz anlatım yönteminden daha etkili bir öğretim yöntemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin memnuniyet anketine vermiş oldukları cevaplardan da drama yöntemiyle yapılan öğretimin başarıları ve düşünceleri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu saptanmıştır.

Keywords: Sanat Tarihi, Batı Sanatı Tarihi, Drama, Akademik Başarı


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gunestan, S. (2018). Batı Sanatı Tarihi Dersinde Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Örneği) . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 67-83.

Harvard
Gunestan, S. (2018). Batı Sanatı Tarihi Dersinde Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Örneği) . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 67-83.

Chicago 16th edition
Gunestan, Selin (2018). "Batı Sanatı Tarihi Dersinde Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Örneği) ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):67-83.

References

  Altınova, H. H., & Adıgüzel, Ö. (2012). Yaratıcı drama yönteminin kadınların özsaygı düzeyine etkililiği. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 145-164. 
  Arel, A. (2004). Türkiye’nin Sanat Tarihi: Kuramını Arayan Bir İnceleme Alanı. Sanat Tarihi Eğitiminin İrdelenmesi Sempozyum Bildirileri, 1-5. İstanbul: Sanat Tarihi Derneği Yayınları.
  Bakkaloğlu, N. (2017). İlkokul çevre konularında uygulanan yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, kalıcılığa ve ilgilerine etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 
  Çelik, Ö. A., & Öztürk, A. (2013). Yaratıcı drama alanında Gavin Bolton’ın drama anlayışı. Yaratıcı Drama Dergisi, 8(16), 1-14.
  Gümüş, G. H. (2017). Matematik öğretiminde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin. 
  Karacan, H. (2004). Akademik sanat tarihi eğitimine eleştirel bir bakış. Sanat Tarihi Eğitiminin İrdelenmesi Sempozyum Bildirileri, 33-38. İstanbul: Sanat Tarihi Derneği Yayınları.
  Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (14.Baskı). Ankara: Nobel.
  Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta eğitim görmek, öğrenmek, yaratmak. (3.Baskı). Ankara: Pegem A.
  Kırışoğlu, O. T., & Strokrocki, M. (1997). Ortaöğretim sanat öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası, MEGP.
  Pat, Ö. (2017). İlkokul 3. sınıf dersinde yaratıcı drama yönteminin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
  Sağlam, T. (2006). Gavin Bolton Drama-Sanat-Öğrenme. Yaratıcı Drama Dergisi,1(2).
  San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23(2), 573-582. 
  San, İ. (1993, Kasım). Sanatta yaratıcılık (Oyun, Drama). Yaratıcılık ve Eğitim, Türk Eğitim Derneği XVII. Eğitim Toplantısı’nda sunulmuş bildiri, 69-99. Türk Eğitim Derneği Yayınları.
  Terzi, A. (2017). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin sanat eserini kavrayışında dramanın etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.