Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2021, Vol. 4(1) 1-15

Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yunus Tan & Orhan Taşkesen

pp. 1 - 15   |  Manu. Number: MANU-2106-07-0005.R2

Published online: June 30, 2021  |   Number of Views: 816  |  Number of Download: 579


Abstract

Bu araştırmada ortaokulda eğitim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumları ve ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Güneydoğu Anadolu’daki nüfus bakımından orta ölçekli bir ilde bulunan resmi ortaokullarda eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise aynı ilde yer alan bir ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören 229'u kız (%43), 298'i erkek (%57) olmak üzere toplam 527 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden "genel tarama yöntemi" kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 3 skalalı likert tipi ölçek olan Görsel Sanatlar Tutum Ölçeği ve 4 skalalı likert tipi ölçek olan Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği’nden yararlanılmıştır.  Araştırmanın veri analizleri SPSS 22 istatistik programında yapılmıştır. Araştırma bulguları .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Uygulanan ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk Normallik Testi uygulanmış, testlerin güvenirlikleri Cronbach Alpha Katsayısı ile hesaplanmıştır. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı tutum ölçeğinde .93, ders çalışma alışkanlıkları ölçeğinde .79 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyelerine göre tutum ve ders çalışma alışkanlığı düzeyleri arasındaki farkı saptamak için ANOVA, cinsiyetlerine göre farkı tespit etmek amacıyla ise Bağımsız Örneklem t Testi kullanılmıştır.

Ölçek verilerinin analizlerine göre;

Örneklem grubunun görsel sanatlar dersine yönelik tutumu ve ders çalışma alışkanlığı düzeyi ile arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Öğrencilerin görsel sanatlar dersine ilişkin tutum puan ortalamasının ve ders çalışma alışkanlığı ortalamasının orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre görsel sanatlar dersine yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde anlamlı farkın ortaya çıktığı görülmüştür. Yapılan analiz doğrultusunda tutum algısının sınıf seviyesine göre sıralanışı 6>7>8 şeklinde tespit edilmiştir.

Sınıf seviyelerine göre öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı düzeyleri incelendiğinde anlamlı farkın ortaya çıktığı görülmüştür. Ders çalışma alışkanlığı düzeyinin sınıf seviyesine göre sıralanışı 6>8>7 şeklinde bulunmuştur.

Keywords: Ortaokul Öğrencileri, Görsel Sanatlar Dersi, Öğrenci Tutumu, Ders Çalışma Alışkanlıkları


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tan, Y. & Taskesen, O. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(1), 1-15.

Harvard
Tan, Y. and Taskesen, O. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(1), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Tan, Yunus and Orhan Taskesen (2021). "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 4 (1):1-15.

References
 1. Aksöz, M. (2010). Sosyal Çevrede İç ve Dış Mekân Olgusunun 10-12 Yaş Grubu Çocuk Resimlerine Yansıması ve Sanatsal Gelişim Evrelerine Göre İncelenmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. [Google Scholar]
 2. Antmen, A. (2010). 20. Yüzyıl batı sanatında akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık. [Google Scholar]
 3. Atatürkçülük. (1984). Bilim ve kültür eserleri dizisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. [Google Scholar]
 4. Çelik, T. M. (2001). İlköğretimde Resim Eğitimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). T.Ü./ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 5. Doğan, M. (1975). 100 Soruda estetik. İstanbul: Gerçek Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Eren, O. (2011). İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları ile Fen ve Teknoloji Dersi Arasındaki İlişki. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Galeano, E. (2012). Ve günler yürümeye başladı. Çev., Süleyman Doğru. İstanbul: Sel Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Günaydın, F. (2011). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi).  Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Kandinsky, W. (2010). Sanatta ruhsallık üzerine. Çev. Gülin Ekinci. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın. [Google Scholar]
 10. Karaer, F. ve Karaer, H. (2019). Kimya öğretmeni adaylarının “Aziz Sancar’ın başarısı” adlı okuma parçasındaki değerler ve değerler eğitimine yönelik görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 17 (37), 290-316. [Google Scholar]
 11. Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. [Google Scholar]
 12. Neumann, W. L. ve Robson, K. (2014). Basics of social research. Toronto: Pearson Canada. [Google Scholar]
 13. Onwuegbuzie, A. J. ve Collins, K. M. (2007). A typology of mixed methods sampling designs ın social science research. The Qualitative Report, 12(2). [Google Scholar]
 14. Pınar, E. (2018). Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumları ile Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. [Google Scholar]
 15. Plehanov, G.V. (1967). Sanat ve sosyalizm. Çev. Selim Mimoglu. İstanbul: Sosyal Yayınlar. [Google Scholar]
 16. Resnick, M. (2017). Yaşam boyu anaokulu. Çev. Gamze Sart, Burcu Çetin, Cem Aşkın. İstanbul: Aba Yayın.  [Google Scholar]
 17. San, İ. (1985). Sanat ve eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 18. Sezer, H. (2001). İlköğretimde resim-iş eğitimi. Ankara: T.C. MEB. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı. [Google Scholar]
 19. Tan, A. (2006). İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Resim-İş Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. [Google Scholar]
 20. Taşkesen, O. (2011). Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Resim Bölümleri ile Genel Liselerde Verilen Görsel Sanatlar Eğitiminin Öğrencilerin Şiddete Yönelik Davranışlarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış doktora tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 21. TC Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Erişim adresi http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf [Google Scholar]
 22. TC Milli Eğitim Bakanlığı (2020). Millî Eğitim İstatistikleri. Erişim adresi http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pdf [Google Scholar]
 23. TÜİK (2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları. Erişim adresi https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2020-37210 [Google Scholar]
 24. Yiğit, B. ve Kaçire, İ. (2015). Ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının incelenmesine yönelik bir araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (31), 309-319.  [Google Scholar]