Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Volume 4 Issue 1 (June 2021)

Issue Information

Jenerik Dosyası

pp. i - vi

Abstract

Keywords:

Original Articles

Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tutumları İle Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yunus Tan & Orhan Taşkesen

pp. 1 - 15

Abstract

Bu araştırmada ortaokulda eğitim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumları ve ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Güneydoğu Anadolu’daki nüfus bakımından orta ölçekli bir ilde bulunan resmi ortaokullarda eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise aynı ilde yer alan bir ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıflarında eğitim gören 229'u kız (%43), 298'i erkek (%57) olmak üzere toplam 527 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden "genel tarama yöntemi" kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 3 skalalı likert tipi ölçek olan Görsel Sanatlar Tutum Ölçeği ve 4 skalalı likert tipi ölçek olan Ders Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği’nden yararlanılmıştır.  Araştırmanın veri analizleri SPSS 22 istatistik programında yapılmıştır. Araştırma bulguları .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Uygulanan ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Shapiro-Wilk Normallik Testi uygulanmış, testlerin güvenirlikleri Cronbach Alpha Katsayısı ile hesaplanmıştır. Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı tutum ölçeğinde .93, ders çalışma alışkanlıkları ölçeğinde .79 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sınıf seviyelerine göre tutum ve ders çalışma alışkanlığı düzeyleri arasındaki farkı saptamak için ANOVA, cinsiyetlerine göre farkı tespit etmek amacıyla ise Bağımsız Örneklem t Testi kullanılmıştır.

Ölçek verilerinin analizlerine göre;

Örneklem grubunun görsel sanatlar dersine yönelik tutumu ve ders çalışma alışkanlığı düzeyi ile arasındaki ilişki incelenmiş ve pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Öğrencilerin görsel sanatlar dersine ilişkin tutum puan ortalamasının ve ders çalışma alışkanlığı ortalamasının orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Öğrencilerin sınıf seviyelerine göre görsel sanatlar dersine yönelik tutum düzeyleri incelendiğinde anlamlı farkın ortaya çıktığı görülmüştür. Yapılan analiz doğrultusunda tutum algısının sınıf seviyesine göre sıralanışı 6>7>8 şeklinde tespit edilmiştir.

Sınıf seviyelerine göre öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı düzeyleri incelendiğinde anlamlı farkın ortaya çıktığı görülmüştür. Ders çalışma alışkanlığı düzeyinin sınıf seviyesine göre sıralanışı 6>8>7 şeklinde bulunmuştur.

Keywords: Ortaokul Öğrencileri, Görsel Sanatlar Dersi, Öğrenci Tutumu, Ders Çalışma Alışkanlıkları

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi Sürecinde Hazırladıkları Materyallere İlişkin Görüşleri

Güneş Demir

pp. 16 - 33

Abstract

Çalışmanın amacı; 2018-2019 bahar döneminde Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında okuyan öğretmen adaylarının öğretim teknolojisi ve materyal tasarım dersinde hazırladıkları materyalleri kullanma durumları ve hazırladıkları materyallere ilişkin görüşlerini belirleyebilmektir.

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlemiştir. Ölçüt örneklem seçimine görüşme verilerini elde etmek üzere 12 öğrenci seçilmiştir. Veriler içerik analizi ile elde edilmiştir. İçerik analizi yöntemiyle verileri tanımlamaya ve verilerin içinde saklı olan bilgi ve kodlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Çalışma bulguları ve sonuçlarına göre; öğrenciler görsel sanatlar eğitimi ile ortak alanlar içeren öğretim teknolojileri ve materyal tasarım dersinin içeriğini bütünleştirmiş ve bilgi birikimlerinden yararlanabilmiş, etkili, eğlenceli, deneyimlenebilen, öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı süreç geliştirmişlerdir. Materyallerini hazırlama sürecinde etkin roller almış, empati yeteneğini geliştirmiş ve grup çalışması disiplini geliştirmişlerdir.

Keywords: Öğretim teknolojileri ve materyal dersi, Görsel sanatlar eğitimi, Öğretmen adayı.

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Yaratıcılıklarında Oluşturduğu Etkiler Üzerine Göstergebilimsel Yaklaşım

Ebru Aksak & Selma Taşkesen

pp. 34 - 50

Abstract

Bu araştırmanın amacı çizgi filmlerin ilkokul öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma sanat temelli araştırma yöntemi ile desenlenmiş ve göstergebilimsel çözümleme yaklaşımı benimsenmiştir.  Çalışma grubunu Doğu Anadolu bölgesinde bir ilkokulda öğrenim gören ve ölçüt örneklem ile seçilen 23 kişilik 3.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçlarını oluşturmak amacıyla öğrencilerin yaş grubu dikkate alınarak medyada en çok izlenen 5 çizgi film seçilmiş, bu çizgi filmlerin görsellerinin yanısıra her çizgi film için 3 sorunun yöneltildiği çalışma yaprağı hazırlanmış ve öğrencilerin çizgi filmler ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmanın diğer veri toplama aracı olarak öğrencilerden yaratıcılıklarını kullanarak özgün yeni karakterler oluşturmaları ve oluşturdukları karakterlerin özelliklerini ifade etmeleri istenmiştir.  Verilerin analizinde öğrencilerin çizgi filmler ile ilgili görüşleri betimsel analiz ile öğrencilerin çizdikleri karakter resimleri ise araştırmanın amacına uygun olarak göstergebilimsel yaklaşımla incelenmiştir.

Öğrencilerin görüşleri neticesinde izledikleri çizgi filmlerden etkilendikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin gösterge türlerini resimlerinde aktif olarak kullandıkları, kendi çizdikleri karakterleri cinsiyet farkına ve izledikleri çizgi film türüne göre oluşturdukları görülmüştür. Bunun yanı sıra öğrencilerin oluşturdukları karakterlere bakılınca, çizgi filmlerin ilkokul çocuklarının yaratıcılıklarına etkisinin önemli bir yeri olduğu tespit edilmiştir.

Keywords: Görsel sanatlar., Çizgi Film, Yaratıcılık., Göstergebilim