Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(1) 1-15

Peter Reynolds’ın Nokta Adlı Kitabının Sanatsal Öğeler Açısından İncelenmesi

Gülcan Erden Kocaarslan

pp. 1 - 15   |  Manu. Number: MANU-2112-05-0001.R1

Published online: June 13, 2022  |   Number of Views: 139  |  Number of Download: 272


Abstract

Çocuk edebiyatı, çizgi ve dilin olanaklarıyla çocuğa çevresini duyumsatan ve farklı yaşamları tanımalarına fırsat sağlayan estetik bir araç olarak ifade edilmektedir. Bu tanımda yer alan estetik sözcüğü, çocuk edebiyatı eserlerinin vazgeçilmez bir unsuru olan görsellere işaret etmektedir. Çocuk edebiyatı ürünlerindeki görsel uyaranlar, çocukların gelişim sürecini etkileyen estetik bir işlev taşımasının yanında, onların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla çocuklar için hazırlanan kitapların sanatsal uyaranlar yönünden etkili bir şekilde tasarlanması, onlarda estetik algı ve beğeni düzeyini artırması açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, yapılan bu araştırmada Peter Reynolds’ın Nokta adlı kitabının sanatsal öğeler açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi ve bir durum tespiti yapılması amaçlanmıştır. Nokta adlı kitap, hem Türkiye de hem de yurtdışında en çok okunan çocuk kitapları arasında yer almaktadır. Ayrıca incelenen bu kitap, ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ’nın resmi internet sitesinde, 0-6 yaş için tavsiye edilen kitaplardan biri olarak gösterilmektedir.  Nitel metodolojiyle şekillenmiş tarama modelindeki bu araştırmada, veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak 20 adet görsel incelenmiştir.  Bu görseller, sanatsal uyaranlarda bulunması gereken estetik nitelikler açısından (kompozisyon, çizgi, şekil, boşluklar, doku, renk ve valör) analiz edilmiş ve kitabın seslendiği yaş aralığının gelişim düzeyi açısından uygunluğu değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen görsellerin sanatsal öğeler açısından etkili olarak kullanıldığı ve çocuğun yaratıcılığını destekler bir niteliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde; Peter Reynolds’ın Nokta adlı kitabının, erken çocukluk dönemi öğrencilerinin sanatsal gelişimlerini destekleyeceği, estetik algı ve beğenilerini arttıracağı ve bununla birlikte resim dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine katkıda bulunacağı söylenebilir. 

Keywords: Sanatsal Uyaranlar, Peter Reynolds, Nokta Adlı Çocuk Kitabı.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kocaarslan, G.E. (2022). Peter Reynolds’ın Nokta Adlı Kitabının Sanatsal Öğeler Açısından İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), 1-15.

Harvard
Kocaarslan, G. (2022). Peter Reynolds’ın Nokta Adlı Kitabının Sanatsal Öğeler Açısından İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), pp. 1-15.

Chicago 16th edition
Kocaarslan, Gulcan Erden (2022). "Peter Reynolds’ın Nokta Adlı Kitabının Sanatsal Öğeler Açısından İncelenmesi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (1):1-15.

References
 1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı [AÇSHB] (2020). Çocuk Dostu Kitap Listesi. Erişim adresi: https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/ [Google Scholar]
 2. Akalın, T. (2021). Kompozisyon ilkeleri. M. Diğler (Ed.), Çağdaş sanat eğitiminde temel tasarım içinde (ss.139- 152). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 3. Aksoy, M. (2021). Renk bilgisi. M. Diğler (Ed.), Çağdaş sanat eğitiminde temel tasarım içinde (ss.71- 96). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 4. Ashton, D. (2001). Picasso konuşuyor (Çev: Mehmet Yılmaz ve Nahide Yılmaz). Ankara: Ütopya Yayınevi. [Google Scholar]
 5. Aslan, M. (2021). Kompozisyon çeşitleri. M. Diğler (Ed.), Çağdaş Sanat Eğitiminde Temel Tasarım içinde (ss.155- 169). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Aslıer, M. (2009). Çocuk kitaplarının grafik tasarımı. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 6-9. [Google Scholar]
 7. Basa, Z. (2019). Çocuk kitaplarında resimleme. M. Gönen (Ed.), Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı (5. Baskı) içinde (s. 179- 221). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 8. Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2020). Sanat eğitimi ve öğretimi (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.  [Google Scholar]
 9. Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 12-27. [Google Scholar]
 10. Erdal, G. (2007). MEB yayınları çocuk kitaplarının resimlerine genel bakış. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara: AÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 11. Erkmen, N. (1996). Çocuk kitabı resimleri. Art Dekor Dergisi, 37, 181-184. [Google Scholar]
 12. Eyuboğlu, B.D. (2004). Resme başlarken. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. [Google Scholar]
 13. Gezer, Ü. (2019). Çağdaş sanat ve tasarım eğitiminde görsel tasarım ögeleri ve ilkeleri. Ulakbilge, 40, 595-614. [Google Scholar]
 14. Kaya, İ. (2000). Çocuk kitabı resimlerinde klişe yaklaşımlar. Çocuk Kitapları Sempozyumu, Ankara: Tömer Yayınları. [Google Scholar]
 15. Lambert, V., & Lambert, C. (2012). Qualitative descriptive research: An acceptable design. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 16(4), 255-256. Erişim adresi: https://www.tcithaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/5805 [Google Scholar]
 16. Mardi, H. Ö. (2006). Çocuk kitapları resimlemede karakter yaratma (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 17. Mogalakwe, M. (2006). The use of documentary research methods in social research. African Sociological Review, 10(1), 221-230. [Google Scholar]
 18. Özsoy, V. ve Ayaydın, A. (2016). Görsel tasarım öge ve ilkeleri.  Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Sandelowski, M. (2010). What's in a name? Qualitative description revisited. Research in Nursing & Health, 33(1), 77-84.  [Google Scholar]
 20. Sever, S. (1995). Çocuk kitaplarında bulunması gereken yapısal ve eğitsel özellikler. Abece Dergisi 107,14-15. [Google Scholar]
 21. Sever, S. (2015). Çocuk ve edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem Yayıncılık. [Google Scholar]
 22. Sever, S. (2018). Sanatsal uyaranlarla dil öğretimi. İzmir: Tudem Yayıncılık. [Google Scholar]
 23. Sever, S. (2019). Çocuk ve edebiyat. İzmir: Tudem Yayınları. [Google Scholar]
 24. Sezer, K. (2020).  Çiğdem Kaplangı’nın çocuk kitaplarının çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 246-258. [Google Scholar]
 25. Sipe, L. R. (2001). Picture books as aesthetic objects. Literacy Teaching and Learning,6, 23-42. [Google Scholar]
 26. Şimşek, T. (2011). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı (1. Baskı). Ankara: Grafiker Yayınları. [Google Scholar]
 27. Tuğrul B. ve Feyman N. (2007). Okul öncesi çocukları için hazırlanmış resimli öykü kitaplarında kullanılan temalar. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Ankara: AÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 28. Ural, S. (2019). Çocuk kitaplarında resimleme. M. Gönen (Ed.), Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı (5. Baskı) içinde (s. 33- 55). Ankara: Eğiten Kitap. [Google Scholar]
 29. Yavuzer, H. (2014). Resimleriyle çocuk (18. Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 31. Yolcu, E. (2009). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]