Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2023, Vol. 6(1) 18-44

Güzel Sanatlar Lisesi Müze Eğitimi Dersi Sanal Müze Uygulamaları Etkinlik Örneği (Bir Eylem Araştırması)

Ebru Aksak & Selma Taşkesen

pp. 18 - 44   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2023.577.2   |  Manu. Number: MANU-2306-24-0001.R1

Published online: June 30, 2023  |   Number of Views: 68  |  Number of Download: 184


Abstract

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliği teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde akmasıdır. Teknoloji her şeyde olduğu gibi eğitim sistemi içinde de yerini almıştır bu süreçte sanat eğitiminde de teknoloji kullanımı etkin hale gelmiştir. Sanat eğitimi içinde bulunan müze eğitimi de teknolojiden bağımsız kalmamıştır. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak müzelerde sanal ortamda yerini almıştır. Bu bağlamda Sanal Müze Etkinlikleri Müze Eğitimi dersi kazanımlarını eksiksiz ve ekonomik olacak şekilde sağlanması amacıyla önem arz etmektedir bu doğrultuda araştırmada, Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki Müze Eğitimi derslerinin sanal müze uygulamalarıyla etkililiğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın yöntemi eylem araştırması olarak planlanmıştır. Çalışmaya uygunluğu bakımından ise eylem araştırmalarından katılımcı eylem araştırması modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni Türkiye’deki Güzel Sanatlar Lisesi, örneklemini ise Bingöl ilindeki Güzel Sanatlar Lisesi oluşturmuştur. Araştırma 2021/2022 yılı bahar döneminde Güzel Sanatlar Lisesi ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen on 12. Sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri 15 Mart 2022 -24 Mayıs 2022 tarihleri arasında 8 haftalık etkinlik sürecinde toplanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri, Çalışma yaprakları, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yöntemine dayalı betimsel analizden yararlanılmıştır. Sanal müze etkinlikleri sonucunda öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirerek öğrenmeye olan isteklerinin arttığı, özgün ve başarılı çalışmalar üreterek Müze Eğitimi dersi etkinliklerinin verimli geçtiği görülmüştür.

Keywords: Sanat, Sanat Eğitimi, Müze, Müze Eğitimi, Sanal Müze


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aksak, E. & Taskesen, S. (2023). Güzel Sanatlar Lisesi Müze Eğitimi Dersi Sanal Müze Uygulamaları Etkinlik Örneği (Bir Eylem Araştırması) . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(1), 18-44. doi: 10.29329/ugsead.2023.577.2

Harvard
Aksak, E. and Taskesen, S. (2023). Güzel Sanatlar Lisesi Müze Eğitimi Dersi Sanal Müze Uygulamaları Etkinlik Örneği (Bir Eylem Araştırması) . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(1), pp. 18-44.

Chicago 16th edition
Aksak, Ebru and Selma Taskesen (2023). "Güzel Sanatlar Lisesi Müze Eğitimi Dersi Sanal Müze Uygulamaları Etkinlik Örneği (Bir Eylem Araştırması) ". International Journal of Research in Fine Arts Education 6 (1):18-44. doi:10.29329/ugsead.2023.577.2.