Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(1) 39-48

Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Atık Malzemelerin Öğrencilerin Tasarım ve Yaratıcılık Düzeyleri Açısından Oluşturduğu Farklar Üzerine Bir Araştırma

Ayşenur Bakırhan, Orhan Taşkesen, Selma Taşkesen & Şeyda Tanoğlu

pp. 39 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2020.255.3   |  Manu. Number: MANU-1912-01-0001.R2

Published online: June 24, 2020  |   Number of Views: 205  |  Number of Download: 535


Abstract

Atık malzeler birçok alanda ekonomiye yeniden kazandırılmak amacıyla dönüştürülmektedir. Atık malzemelerin ekonomik olduğu kadar eğitici yönünün de olduğu farkedilmiştir. Eğitim amaçlı kullanıldığında yaratıcı düşünmeye ve tasarım becerisine katkısı araştırmanın konusudur. Bu araştırmanın amacı; farklı alanlarda kullanılan malzemelerin görsel sanatlar eğitiminin “Sanat-Kültür İlişkisi, Farklı Kültürler-Yöresel Kıyafetler” konulu çalışmasında kullanılmasının öğrencilerin ürünlerinde tasarım ve yaratıcılık açısından oluşturduğu farkı ortaya çıkarmaktır. Araştırma evrenini öğretim 2016- 2017 yılı bahar döneminde öğrenime devam eden ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma örneklemi ise bu evrenden küme örnekleme yöntemi ile seçilen, 22 kız (% 61,1), 12 erkek (% 33,3), olmak üzere toplam 34 öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin yaşları 13-14 arasında değişmektedir. Araştırmada ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmacılar tarafından geliştirilen Ürün Değerlendirme Formu kullanılmıştır.

Araştırma amacına uygun olarak deneysel yöntemin kullanıldığı, statik grup karşılaştırmalı desen araştırmasıdır. Deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmada sınıf ve cinsiyete göre gruplar arasındaki son test farkını ölçmek için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Araştırmanın güvenirliği sağlamak için değerlendirmeciler arasındaki korelasyon test edilmiştir. Korelasyon testi için Pearson Korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Deney Kontrol gruplarına göre tasarım ve yaratıcılık düzeyleri farkına ilişkin yapılan bağımsız örneklem t testi analizine göre ürünlerini farklı alanlarda kullanılan malzemelerle gerçekleştiren öğrencilerin kırtasiye malzemesi kullanan öğrencilere göre tasarım ve yaratıcılık puanları daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca yapılan analizde cinsiyet değişkenine göre tasarım puanlarında kızların lehine bir farkın mevcut olduğu, yaratıcılık puanlarında ise cinsiyete göre bir fark mevcut olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Mevcut bulgulara göre görsel sanatlar eğitiminde farklı malzemelerin kullanımının tasarım ve yaratıcılığı geliştirici bir etkisi olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Atık malzeme, Görsel Sanatlar Eğitimi, Tasarım, Yaratıcılık


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bakirhan, A., Taskesen, O., Taskesen, S. & Tanoglu, S. (2020). Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Atık Malzemelerin Öğrencilerin Tasarım ve Yaratıcılık Düzeyleri Açısından Oluşturduğu Farklar Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), 39-48. doi: 10.29329/ugsead.2020.255.3

Harvard
Bakirhan, A., Taskesen, O., Taskesen, S. and Tanoglu, S. (2020). Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Atık Malzemelerin Öğrencilerin Tasarım ve Yaratıcılık Düzeyleri Açısından Oluşturduğu Farklar Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), pp. 39-48.

Chicago 16th edition
Bakirhan, Aysenur, Orhan Taskesen, Selma Taskesen and Seyda Tanoglu (2020). "Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Atık Malzemelerin Öğrencilerin Tasarım ve Yaratıcılık Düzeyleri Açısından Oluşturduğu Farklar Üzerine Bir Araştırma ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (1):39-48. doi:10.29329/ugsead.2020.255.3.

References

  Artut, K. (2002). Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 
  Akkan, E., (2010). Ortaöğretimde üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zeka ve yaratıcılık  düzeylerinin yaşam doyumlarını yordama gücü, Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
  Aykut, A. (2006). Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), 33-42. 
  Barker, A. (2001). Yenilikçiliğin simyası (çev. A. Kardam). İstanbul: MESS Yayınları. 
  Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. 115-116.
  Büyüköztürk Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
  Erbay, M. (2000). Plastik sanatlar eğitimin gelişimi. (2. Baskı), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
  Erlendsson, J. (1999). The role of creativity, University of Iceland,  http://www.hi.is/joner/eaps/cq_cr04.htm, Retrieved: 01.11.2009.
  Güngördü, E. (2003). Öğretimde görsellik ve görsel araçlarda bulunması gereken özellikler. Milli Eğitim Dergisi, 15.
  Gündüz, N. ve Akbulut,D,(2017). Yaratıcılık ve teknoloji tasarım dersi üzerine bir örnek tabanlı tasarım platformu. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yayını. 2 (02), 01-19
  Guilford, J. P. (1967). Creativity: Yesterday, today and tomorrow. The Journal of Creative Behavior, 1(1), 3-14. 
  Katırancı, M. ve Adam, A. (2017). Rüçhan Keçeci ve heykelde atık metal malzeme kullanımı. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 6(33), 1647-1666.
  Karasar N.  (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Yayınları.
  Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitimi, 2. Baskı, Ankara: Pegem Yayınları.
  MEB. (2013). İlkokul ve ortaokul görsel sanatlar dersi Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay. 
  Özsoy, V. (2003). Görsel Sanatlar Eğitimi, Ankara: Pegem Yayınları.
  Özaşkın, A. G. & Bacanak, A. (2016). Eğitimde yaratıcılık çalışmaları: Neler biliyoruz. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(25), 212-226.
  Ömeroğlu, E. (1988). Yapıcı ve yaratıcı nesiller yetiştirme. Eğitim ve Bilim, 12(67). 
  Runco, M. A. & Nemiro, J. (1994). Problem finding, giftedness and creativity. Roeper Review, 16(4), 235-240.
  Sternberg, R. J. & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of creativity içinde, (s. 3). New York: Cambridge University Press.
  Uysal, A. (2005). Ilköğretimde verilen sanat eğitimi derslerinin yaraticiliğa etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 41-47. 
  Yılmaz, B, (2015). Atık nesneden sanat yapıtına malzemenin dönüşümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı:15