Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(1) 44-52

Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Akort ve Bakım Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma

Sezer Di̇nçer

pp. 44 - 52   |  Manu. Number: MANU-2205-05-0001.R1

Published online: June 13, 2022  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 262


Abstract

Bu araştırma, ülkemizde Güzel Sanatlar Liselerinde piyanoların akort ve bakım durumunun saptanmasının amaçlandığı betimsel bir alan araştırmasıdır.

Bu amaçla araştırma, Türkiye’deki Güzel Sanatlar Liseleri içinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 31 Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan öğretmenler ile yürütülmüştür.

Güzel Sanatlar Liselerinin eğitim-öğretim sürecinde müziksel işitme-okuma-yazma, koro gibi piyanonun etkin kullanıldığı derslerde piyanonun akortsuz olmasının ders sürecine etkisi ile ilgili öğretmen görüşlerini içermektedir.

Araştırma öncelikle, ülkemizde güzel sanatlar liselerindeki piyanoların bakım ve akort eksikliklerini saptaması bakımından önem taşımaktadır.

Araştırmada veriler, örneklem grubunda yer alan okullardaki görev yapan alan öğretmenlerine uygulanan anket yolu ile elde edilmiştir. Uygulanan anket ile piyanoların akort ve bakım durumuna ilişkin öğretmen görüşleri elde edilmiş ve öğretmenlerin akortsuz ve bakımsız piyanolarda çalışma durumunun piyano, müziksel işitme-okuma-yazma, koro, eşlikli yapılan çalgı derslerini etkileme durumları saptanmıştır. Konu alanı ile ilgili diğer bilgilerin toplanmasında ise, belge tarama ve kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda, söz konusu okullarda piyanoların düzenli olarak akort ve bakımının yapılmadığı, piyano çalışmaları sırasında bir sorunla karşılaşıldığında uzman kişi tarafından müdahale edilmediği ortaya koyulmuştur. Ayrıca araştırmanın açıklık getirdiği bir başka konu ise; öğrencilere çalışması için ayrılan piyano sayılarının yetersizliğidir.

Keywords: Piyano Akordu, Piyano Bakım-Onarım, Güzel Sanatlar Lisesi.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Di̇ncer, S. (2022). Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Akort ve Bakım Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), 44-52.

Harvard
Di̇ncer, S. (2022). Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Akort ve Bakım Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), pp. 44-52.

Chicago 16th edition
Di̇ncer, Sezer (2022). "Güzel Sanatlar Liselerinde Piyano Akort ve Bakım Sorunsalı Üzerine Bir Araştırma ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (1):44-52.

References
 1. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., ve Çakmak, E. K. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. [Google Scholar]
 2. Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: (Genişletilmiş Dördüncü Baskı) Celepler Matbaacılık. [Google Scholar]
 3. Gökçe, B. (2004). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Savaş Yayınları. [Google Scholar]
 4. Karul, Y. (2014). Türkiye'de Piyano Bakım, Onarım ve Akort Meselesi (Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). [Google Scholar]
 5. Kıvrak, İ. (2003). “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmenliğinde Kullanılabilirliği”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi. Bildiriler, 210, Malatya: 30-31 Ekim. [Google Scholar]
 6. Kutluk, Ö (2001). “Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Piyano Eğitimi.” (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 7. Millî Eğitim Bakanlığı (2008). Piyano Dersi Öğretim Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. [Google Scholar]
 8. Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Ankara. [Google Scholar]
 9. Millî Eğitim Bakanlığı (2015). Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, (Yayım Tarihi, 2015-29403). Resmî Gazete [Google Scholar]
 10. Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Orta Öğretim Genel Müdürlüğü GSL Yönetmeliği, Ankara. [Google Scholar]
 11. Pakel, H. (2014). Güzel sanatlar liselerindeki piyanoların akort, bakım ve onarım sorunlarının değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [Google Scholar]
 12. Ünlü, L. ve Sağer, T. (2021). Piyano Akordu Üzerine Yapılmış Akademik Yayınların İncelenmesi. [Google Scholar]
 13. [URL-1]: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_02/21173451_ort_ogrtm_hdc_2018.pdf [Google Scholar]