Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2023, Vol. 6(2) 93-115

Sanat Eğitimi Alan Resim İş Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Günlük Yaşam Deneyimlerinin Sanatsal Yansıması: A/R/Tografik Bir Sorgulama

Esra Şahin, Ebru Güler

pp. 93 - 115   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2023.621.4   |  Manu. Number: ugsead.2023.005

Published online: December 27, 2023  |   Number of Views: 36  |  Number of Download: 109


Abstract

      Bu araştırmada sanat eğitimi alan Resim İş Eğitimi lisans öğrencilerinin günlük yaşam deneyimlerinin sanatsal dönüşümünde yansımalarını a/r/tografik yöntem ile irdelemek amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma sanat temelli araştırma yöntemlerinden a/r/tografi ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem ile seçilen Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf öğrencilerden gönüllülük esasına bağlı olarak seçilmiş 5 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma uygulaması ana sanat atölye dersliğinde 10 hafta olarak yürütülmüştür.  Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme, doküman inceleme ve araştırmacı gözlemleri ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler tematik analiz ile çözümlenmiştir ve elde edilen bulgular literatüre ve araştırmacı gözlemlerine dayalı olarak yorumlanmış ve anlamlandırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, a/r/tografların sanatsal faaliyetlerinde günlük yaşam deneyimlerini açık bir şekilde yansıttıkları görülmüştür. Bu yansıtma günlük hayatlarında karşılaştıkları görüntülerde, dinledikleri müziklerde, ev ortamlarında, yemeklerinde, arkadaş ortamlarında, kullandıkları renklerde, fotoğraflarda, ürettikleri atölye çalışmalarında, röprodüksiyon için seçilen tablolarda, öğrencilerin sanatsal faaliyetlerinde ve günlük hayatlarında karşılaştıkları olaylara anlam yükledikleri ve yansıttıkları gözlemlenmiştir.  Öğrenciler günlük yaşam deneyimlerinin yanı sıra geçmiş yaşam deneyimlerinden de çok etkilendiklerini süreç içerisinde belirtmişler ve a/r/tografik sorgulama süreci sonunda a/r/tograflar tüm süreci özgün eserlerinde ortaya koymuşlardır.

Keywords: A/r/tografi, sanat, sanat eğitimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sahin, E. & Guler, E. (2023). Sanat Eğitimi Alan Resim İş Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Günlük Yaşam Deneyimlerinin Sanatsal Yansıması: A/R/Tografik Bir Sorgulama . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(2), 93-115. doi: 10.29329/ugsead.2023.621.4

Harvard
Sahin, E. and Guler, E. (2023). Sanat Eğitimi Alan Resim İş Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Günlük Yaşam Deneyimlerinin Sanatsal Yansıması: A/R/Tografik Bir Sorgulama . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(2), pp. 93-115.

Chicago 16th edition
Sahin, Esra and Ebru Guler (2023). "Sanat Eğitimi Alan Resim İş Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Günlük Yaşam Deneyimlerinin Sanatsal Yansıması: A/R/Tografik Bir Sorgulama ". International Journal of Research in Fine Arts Education 6 (2):93-115. doi:10.29329/ugsead.2023.621.4.

References

  Arat, I. ve Bulut, M. O. (2022). Görsel araştırma ve a/r/tografi: “elbise” kavramsalında bir değerlendirme. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 372-386.

  Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7(1), 231-274.

  Başyurt, M. ve TAŞ keşen, S. (2022). Resim-iş eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin özgün atölye çalışma süreçleri üzerine: a/r/tografik sorgulama. Sed Journal Of Art Education, 10(1). 95–106. DOI: 10.7816/sed-10-01-07

  Bedir Erişti, S. D. ve Irwin, R. L. (2021). A/r/tografi uygulama tabanlı araştırma yöntemi. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

  Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

  Braun, V. ve Clarke, V. (2019). Psikolojide Tematik Analizin Kullanımı. S. N. Şad, N. Özer ve A. Atli (Çevirenler). Eğitimde Nitel Araştırmalar DergisiJournal Of Qualitative Research in Education, 7(2), 873-898. DOI: 10.14689/İssn.2148-2624.1.7c.2s.17m.

  Demir, O. Ö. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Alfa Yayınları.

  Finley, S. (2008). Art-based research. J. G. Knowles And A. L. Cole (Eds.). In Handbook Of The Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, And Issues, 71-81. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications.

  Güler, A. (2015). A new practice based research method in art education: a/r/tography. The criticism of the paintings made for gershwin’s rhapsody in blue. Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 6(2), 48-73.

  Güler, A. (2023). Görsel sanatlar eğitiminde atonal müzikle düşünmek: schönberg'in string quartet no. 4 op. 37 eserinde bilişsel becerileri ve duyusal farkındalığı a/r/tografik iş birliği ile ortaya çıkarmak. Journal Of Qualitative Research in Education, (33).

  Güler, E. (2021). A/r/tographic ınquiry for the transformation of pre-service art teachers' concept of social justice (resim öğretmen adaylarının sosyal adalet kavramının dönüşümü için a/r/tografik sorgulama). International Journal of Contemporary Educational Research, 8(1), 27-53. DOI: 10.33200/ijcer.801804.

  Güneş, N. (2018). Sanat eğitimcisi yetiştirmede alternatif bir yöntem: resim atölye dersinde a/r/tografi. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Irwin, R. L., Barney, D.T. ve Golparian, S. (2016). A/r/tografi, görsel araştırmalar için bir yöntem. S.D. Bedir Erişti (Ed.). Görsel araştırma yöntemleri teori, uygulama ve örnek içinde (s. 191-221). Ankara: Pegem Akademi.

  Irwin, R. L. ve Springgay, S. (2013). A/r/tography as practice-based research. In arts-based research in education (Pp. 121-142). Routledge.

  İnce, M. ve Dağlıoğlu, A. (2021). İkonografik görsellerin anlam ve sembolleri üzerine sanat temelli eğitim araştırma yöntemi: a/r/tografi örneği (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

  Kaya, C. ve Güneş, N. (2022). Grafitinin ortaöğretim görsel sanatlar dersinde öğrenciler üzerindeki etkisi: a/r/tografik bir sorgulama. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 845-871. https:doi.org/10.33711/yyuefd.1106371.

  Mavioğlu, G. (2019). Bilinçaltına yönelik manipülatif unsurların indirgenmesine dayalı görsel kültür çalışmaları: bir a/r/tografi araştırması örneği (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

  MEB, (2018). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara.

  Öztürk, B. B. ve Aksoy, Ş. (2022). Sanat eğitiminde öğrenci ve öğretmen için yeni bir kavram: a/r/tografi. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 7(14), 62-71.

  Öztürk, B. B. (2023). Güzel sanatlar lisesinde covid-19 sürecinde çevrimiçi görsel sanatlar eğitimi-a/r/tografi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 9(2), 132-147.

  Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. 3. Baskıdan Çeviri. Bütün, M ve Demir, S. B. (Edt.), Ankara: Pegem Akademi.

  Pourchier, N. M. (2010). Art as inquiry: a book review of being with a/r/tography. The Qualitative Report, 15(3), 740-745.

  Springgay, S., Irwin, R. L. ve Kind, S. W. (2005). A/r/tography as living ınquiry through art and text. Qualitative ınquiry, 11(6), 897-912.

  Tanyel Başar, Ç., Işır, Ö. ve İnce, M. (2019). Benlik Algısının Sanatsal İfadeye Etkisi Üzerine A/R/Tografik Bir Araştırma. Journal Of Arts, 2(4), 209-222.

  Taşkesen, O. (2014). Güzel sanatlar ve spor liselerinin resim bölümler ile genel lise öğrencilerinin sanat eğitimi alma durumlarına göre saldırganlık düzeyleri üzerine bir araştırma. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 33-56.

  Ülüş, E. (2021). A/r/tografi uygulama tabanlı araştırma yöntemi. S.D.Bedir Erişti, ve R.L. Irwın (Ed). Ankara: Pegem Akademi.