Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2021, Vol. 4(2) 64-86

Sanat ve Tasarım Eğitimi için Pragmatik Bir Düşünce Yaklaşımı: Akreditasyon

Merve Karaoğlu-Can & Levent Mercin

pp. 64 - 86   |  Manu. Number: MANU-2112-07-0001

Published online: December 28, 2021  |   Number of Views: 33  |  Number of Download: 299


Abstract

Günümüzde küreselleşme ile birlikte her alanda karşılaşılan rekabet ortamı, sektör ile kurumların bu yapı içerisinde kalıcı olabilmek, büyümek ve sürdürülebilir olabilmek için üretimi veya hizmetlerini temel politika olarak sistematik, hesap verilebilir ve şeffaf hale getirmesine sebep olmuştur. Dünyada rekabet ortamında olan sanayii, ticaret, turizm vb. sektörler yanında eğitimi, araştırma geliştirmeyi, inovasyonu, kültür ve sanat politikalarını yönetme ve transfer etmeyi kendilerine misyon edinen hizmet sektörlerinden biri de üniversitelerdir. Türkiye’de farklı meslek gruplarının eğitimini veren yükseköğretim programlarında diğer sektörlerde başlayan sistematik ve profesyonel yaklaşım, 2000’li yıllardan itibaren kalite odaklı hizmet sunma, ulusal/uluslararası düzeyde rekabete açılma ve toplumsal değişime katkıda bulunma kapsamında akreditasyon çalışmaları ile yürütülmeye başlanmıştır. İç değerlendirmeyi de kapsayan ve bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülen akreditasyonun altyapısını, yeterliliklerin ve kalitenin saptanması için oluşturulan nitelikleri yüksek standartlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada henüz sanat ve tasarım temel alanlarına ait programların süreçlerini denetleyebilecek sistematik bir akreditasyon kuruluşunun olmamasından yola çıkılarak, oluşturulabilecek standartlar bütünü için benzer amaçlarla faaliyet gösteren kuruluşların süreç, içerik ve ölçütleri incelenmektedir. Ayrıca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun hazırladığı yetkinlik raporu sanat ve tasarım alanlarında kalite ölçme ve ölçüt oluşturma süreçleri kapsamında analiz edilmiş, sürece katkı sağlayacak birtakım tespitler ortaya konmuştur. Çalışma bu özellikleri bakımından betimsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırma için gerekli tüm veriler konu ile ilişkili elektronik ve yazılı materyaller üzerinden alanyazın taraması yapılarak elde edilmiş, ulaşılan yargısal sonuçlar önerilerle bir bütün halinde sunulmuştur.

Keywords: Sanat, tasarım, eğitim, akreditasyon


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Karaoglu-Can, M. & Mercin, L. (2021). Sanat ve Tasarım Eğitimi için Pragmatik Bir Düşünce Yaklaşımı: Akreditasyon . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(2), 64-86.

Harvard
Karaoglu-Can, M. and Mercin, L. (2021). Sanat ve Tasarım Eğitimi için Pragmatik Bir Düşünce Yaklaşımı: Akreditasyon . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(2), pp. 64-86.

Chicago 16th edition
Karaoglu-Can, Merve and Levent Mercin (2021). "Sanat ve Tasarım Eğitimi için Pragmatik Bir Düşünce Yaklaşımı: Akreditasyon ". International Journal of Research in Fine Arts Education 4 (2):64-86.

References

  Aslan, B. (2009). Çeşitli Ülkelerde Yükseköğretimde Akreditasyon ve Türk Yükseköğretimindeki Gelişmeler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (1), 287-309.
  Ayvaz, B., Kuşakçı, A.O. & Borat, O. (2016). Kalite Güvencesi Ve Akreditasyon Süreçleri. Yeni Türkiye Dergisi, 88, 1-8.
  Balkul, H.İ. ve Ersoy,H. (2018). Çeviri Eğitiminde Kalite. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 4 (3), 201-215.
  Çabuk, S.N. (2010). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon: Ülkesel Bir Model Önerisi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  Elmacı, O., Poyraz, K. & Çalık, M. (1999). Yüksek Öğretimde (Meslek Yüksekokullarında) Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Bir Değerlendirme Format Önerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 111-137.
  Gencel, U. (2001). Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3), 164-218.
  Kahraman, S., Ertutar, Y. & Girgin, S.C. (2009). Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyon. 1.İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (syf. 277-284). Antalya: Kasım 6-7.
  Kanoğlu, A.,Yazıcıoğlu, D.A., Şener, S.M. & Özçevik, Ö. (2018).İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Eğitim/Öğretim Boyutunda Kalite Güvence Sistemi ve Başarım Tabanlı Yaklaşım ile Disiplinlerarası Tasarım/Planlama Stüdyoları Yönetim Modeli. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını, 79, 48-54.
  Karaoğlu Can, M., Mercin L., Babilik D., & Araçlı R. Z. (2019). Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’deki Sanat Eğitimi Veren Fakültelerin Akreditasyon Durumlarının Karşılaştırılması. Uluslararası SANAD Kongresi 1 Bildiriler Kitabı (syf. 229-245). Türkiye: Maltepe Üniversitesi, Aralık 12-14. (ISBN: 978-605-7758-55-2).
  Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
  Özçiçek, Y. ve Karaca, A. (2019). Yükseköğretim Kurumlarında Kalite ve Akreditasyon: Mühendislik Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (1), 114-148.
  Süngü, H. Ve Bayrakçı, M. (2010). Bolonya Süreci Sonrası Yükseköğretimde Akreditasyon Çalışmaları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (4), 895-912.
  Url-1: European Quality Trademark Resmi Web Sitesi, , [Erişim tarihi: 15 Kasım 2021].
  Url-2: Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü, , [Erişim tarihi: 16 Kasım 2021].
  Url-3: Oxford Learner’s Dictionary, , [Erişim tarihi: 16 Kasım 2021].
  Url-4: Council for Higher Education Accreditation Resmi Web Sitesi, , [Erişim tarihi: 16 Kasım 2021].
  Url-5: European University Association Resmi Web Sitesi, , [Erişim tarihi: 18 Kasım 2021].
  Url-6: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, , [Erişim tarihi: 18 Kasım 2021].
  Url-7:Yükseköğretim Kalite Kurulu, , [Erişim tarihi: 19 Kasım 2021].
  Url-8: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Tüzüğü, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-9: FEDEK Çalışma Esasları Yönetmeliği, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-10: Değerlendirme Ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-11: FEF Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-12: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Resmi Web Sitesi, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-13: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Resmi Web Sitesi, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-14: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Tüzüğü, , [Erişim tarihi: 26 Kasım 2021].
  Url-15: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Eğitim Komitesi Yönergesi, , [Erişim tarihi: 28 Kasım 2021].
  Url-16: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Değerlendirme Ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi,  ,  [Erişim tarihi: 28 Kasım 2021].
  Url-17: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri, ,  [Erişim tarihi: 28 Kasım 2021].
  Url-18: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Tüzüğü, ,  [Erişim tarihi: 28 Kasım 2021].
  Url-19: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Çalışma Yönetmeliği, ,  [Erişim tarihi: 28 Kasım 2021].
  Url-20: Tıp Eğitimi Programları Akreditasyonu Başvurusu Ve Değerlendirme Esasları Yönergesi, ,  [Erişim tarihi: 29 Kasım 2021].
  Url-21: Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, , [Erişim tarihi: 29 Kasım 2021].
  Url-22: Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0, , [Erişim tarihi: 29 Kasım 2021].
  Url-23: TÜBİTAK 2021 Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi (Bölünen Üniversiteler Dahil), https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/Guncel_Universitelerin_Alan_Bazli_Yetkinlik_Analizi.pdf, [Erişim tarihi: 04 Aralık 2021].
  Url-24: 2021-2022 URAP Türkiye Sıralaması Basın Açıklaması, , [Erişim tarihi: 29 Kasım 2021].