Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(2) 113-125

Görsel Sanatlar (Resim İş) Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Şeyda Tanoğlu & Orhan Taşkesen

pp. 113 - 125   |  Manu. Number: MANU-2212-19-0002

Published online: December 28, 2022  |   Number of Views: 25  |  Number of Download: 225


Abstract

Bu araştırma, görsel sanatlar (resim iş) öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen, 66’sı kadın(%78,6), 18’i erkek(%21,4)  toplam 84 görsel sanatlar öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada karma model türlerinden sıralı açıklayıcı desen kullanılmıştır. Nicel verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Beş Faktörlü Kişilik Ölçeği, nitel verilerin toplanmasında görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS 26 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasında negatif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yaş değişkeni açısından baktığımızda, 25-34 yaş aralığı ile 55 ve üstü yaş aralığında, 55 ve üstü yaş lehine alt boyutlardan duygusal bağlılıkta anlamlı fark bulunurken, 35-44 yaş aralığı ile 55 ve üstü yaş aralığında 55 ve üstü yaş lehine alt boyutlardan devam bağlılığında anlamlı fark tespit edilmiştir. Medeni hal değişkenine göre evli olanlar lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir. İş tecrübesi değişkenine göre incelediğimizde örgütsel bağlılık ve alt boyutlarında bir farka rastlanmamıştır. Eğitim durumu değişkenine göre örgütsel bağlılık ve alt boyutlarında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Cinsiyet değişkeni açısından baktığımızda öğretmenlerin kişilik özellikleri ve örgütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda ise genel anlamda öğretmenlerin mesleklerinden memnun oldukları, sevdikleri sonucuna varılmıştır. 

Keywords: Örgütsel Bağlılık, Kişilik Özellikleri, Görsel Sanatlar Öğretmeni


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Tanoglu, S. & Taskesen, O. (2022). Görsel Sanatlar (Resim İş) Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), 113-125.

Harvard
Tanoglu, S. and Taskesen, O. (2022). Görsel Sanatlar (Resim İş) Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), pp. 113-125.

Chicago 16th edition
Tanoglu, Seyda and Orhan Taskesen (2022). "Görsel Sanatlar (Resim İş) Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (2):113-125.