Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2023, Vol. 6(2) 56-64

Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sanat, Sanatçı ve Sanat Eseri Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Hamid Aydemir

pp. 56 - 64   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2023.621.1   |  Manu. Number: ugsead.2023.006

Published online: December 27, 2023  |   Number of Views: 25  |  Number of Download: 89


Abstract

Bu araştırma ile görsel sanatlar öğretmeni adaylarının sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarına ilişkin metaforik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilimden (fenomenolojiden) yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi 4. Sınıfa devam eden 5’i erkek 21’i kadın olmak üzere toplam 26 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarının her biri için bir metafor geliştirmeleri ve bu metaforu gerekçelendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının “sanat” kavramı için 22, “sanatçı” kavramı için 24 ve “sanat eseri” kavramı için 20 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Geliştirilen metaforlar içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve “sanat” kavramı için 7, “sanatçı” kavramı için 13 ve “sanat eseri” kavramı için 7 kategori altında toplandığı görülmüştür. Araştırma sonunda görsel sanatlar öğretmeni adaylarının; sanatı, bireyin kendini ifade etme aracı olarak gördükleri ve “ayna, yansıma ve özgürlük” metaforları ile ifade ettikleri görülmüştür. Sanatçı’yı ise topluma yol gösteren kişi olarak tanımladıkları ve bu kapsamda;  “önder, öncü, rehber, elçi, bilge ve projeksiyon” metaforları ile ifade ettikleri görülmüştür. Sanat eserini ise, bireyin kendini ifade etmesine olanak sağlayan bir ürün olarak gördükleri ve “ayna, kimlik, günlük, duygu, arınma, fotoğraf ve çocuk” metaforları ile ifade ettikleri görülmüştür.

Keywords: Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri, Metafor


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aydemir, H. (2023). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sanat, Sanatçı ve Sanat Eseri Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(2), 56-64. doi: 10.29329/ugsead.2023.621.1

Harvard
Aydemir, H. (2023). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sanat, Sanatçı ve Sanat Eseri Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(2), pp. 56-64.

Chicago 16th edition
Aydemir, Hamid (2023). "Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Sanat, Sanatçı ve Sanat Eseri Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 6 (2):56-64. doi:10.29329/ugsead.2023.621.1.

References

  Abacı, O. (2003). Okul öncesi dönem çocuklarda görsel sanat eğitimi, (2. Baskı), İstanbul: Morpa Yayınları.

  Akdoğan, B. (2001). Sanat, sanatçı, sanat eseri ve ahlâk, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 42(1-4), 213-246.  

  Atalay Mazlum, A. ve Balcı, A. (2018). Meslek Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerine Göre Okul: Bir Metafor Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 1-26. DOI: 10.21764/maeuefd.339901

  Aydın, E. ve Sulak, S. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Değer” Kavramına Yönelik Metafor Algıları. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(2), 482-500. DOI: 10.14686/buefad.v4i2.5000148420

  Büyüköztürk, Ş. (2023). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, (43. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

  Cameron, L. & Maslen, R. (2010). Metaphor analysis, research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities. Oakville, CT: Equinox.

  Ceylan Çapar, M. ve Ceylan, M. (2022). Durum çalışması ve olgubilim desenlerinin karşılaştırılması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Özel Sayı), 295-312. DOI: 10.18037/ausbd.1227359   

  Gökay, M. (2010). Sanat kitabım, sanata ilk adım, Konta: Aybil Yayıncılık.

  Hiçyilmaz, Y. ve Adanır, Y. (2019). Sanat eğitimi dersi alan öğretmen adaylarının sanat kavramına ilişkin sahip oldukları algıların metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 19-23. DOI: 10.18506/anemon.462012  

  Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 62-80.

  Kavuran, T. & Dede, B. (2013). Platon ve Aristoteles’in sanat etiği, estetik kavramı ve yansımaları. Sanat Dergisi, (23), 47-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunigsfd/issue/2611/33616

  Mercin, L. (2011). Sanat nedir?, Ali Osman Alakuş ve Levent Mercin (Ed.), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi (2. Baskı) içinde (1-12). Ankara:  Pegem akademi

  Onat Kocabıyık, O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/21483/230242  

  Özsoy, V. ve Alakuş A. O. (2017). Görsel sanatlar eğitiminde özel öğretim yöntemleri (2. Baskı), Ankara:  Pegem akademi.

  Semerci, Ç. (2007). "Program geliştirme" kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences, 31(2).  

  Şahin, Ş., Baturay, M H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 21, 1, 177-192.   

  Tuna, S. (2011). Sanat eserini değerlendirme, Ali Osman Alakuş ve Levent Mercin (Ed.), Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretimi içinde (253-262), Ankara: Pegem Akademi.

  Türkcan, B. (2020). Sanat, Serdar Tuna, Ali Osman Alakuş(Ed.), Görsel sanatlar eğitimi içinde (1-21). Ankara: Nobel yayınevi.

  Yalçınkaya, M. ve İhtiyaroğlu, N. (2022). Geleceğin Okulları: Bir Metafor Analizi Çalışması. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 513-542. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/71575/1092896

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

  Yolcu, E. (2022). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri (5. Baskı), Ankara: Pegem Akademi.